FUNDACJA „WIEŚ DOLNOŚLĄSKA”

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000123061
Numer REGON: 932846505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-12-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/39230/20/827]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2002-07-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328465052006-11-14 do dziś
3. NazwaFUNDACJA „WIEŚ DOLNOŚLĄSKA”2002-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica OSTROWSKA nr domu 35 kod pocztowy 51-005 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2006-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuFUNDACJA „WIEŚ DOLNOŚLĄSKA” -GOSPODARSTWO ROLNE W GRZĘDACH2006-11-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina CZARNY BÓR miejscowość GRZĘDY2006-11-14 do dziś
3. Adresmiejscowość GRZĘDY nr domu 46 kod pocztowy 58-379 poczta CZARNY BÓR kraj POLSKA 2006-11-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105 CZERWCA 2002 R.2002-07-15 do dziś
230.07.2002 R. ZMIENIONO PAR. 1 STATUTU2002-09-19 do dziś
321 SIERPNIA 2003 R. ZMIENIONO §§ 6, 7, 12, 27, DODANO § 8.2004-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2002-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁOKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES FUNDACJI.2002-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUCIŃSKA2002-07-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2002-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2002-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAL2013-03-13 do dziś
2. ImionaHENRYK2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSIEWAŁA2013-03-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOSIEWAŁA2013-03-13 do dziś
2. ImionaURSZULA2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2013-03-13 do dziś
2. ImionaMAREK2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-01-23 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-01-23 do dziś
371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-23 do dziś
474 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POZA DZIAŁALNOŚCIĄ PRAWNICZĄ2004-01-23 do dziś
585 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA2004-01-23 do dziś
691 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-23 do dziś
792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-01-23 do dziś
895 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2004-01-23 do dziś
993 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-01-23 do dziś
1002 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-01-23 do dziś
1120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-01-23 do dziś
1222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-01-23 do dziś
1337 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2004-01-23 do dziś
1445 BUDOWNICTWO2004-01-23 do dziś
1551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-01-23 do dziś
1652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-23 do dziś
1755 HOTELE I RESTAURACJE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
2data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
4data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
5data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
7data złożenia 31.07.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-10 do dziś
8data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
1
1. Orzeczeniem sądu, uchwałą, czy zarządzeniem administracyjnym------2020-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów