CUKIERNIA -TARGOWA 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000122984
Numer REGON: 015204700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-07-18
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/10487/2/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA TARGOWA 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-07-18 do dziś
2. Adresulica TARGOWA nr domu 64 kod pocztowy 03-729 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.07.2002 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, K.N. ROBERT DOR NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK NOTARIUSZ S.C., UL. NOWY ŚWIAT 53,00-042 WARSZAWA, REP. A NR 5369/2002;2002-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGESSLER2002-07-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW HENRYK2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2002-07-18 do dziś
215 33 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-18 do dziś
315 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-18 do dziś
415 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2002-07-18 do dziś
552 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-07-18 do dziś
652 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-07-18 do dziś
752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-07-18 do dziś
852 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-18 do dziś
951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-07-18 do dziś
1051 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-07-18 do dziś
1174 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-07-18 do dziś
1252 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-18 do dziś
1374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-18 do dziś
1480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-18 do dziś
1593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-18 do dziś
1665 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-18 do dziś
1722 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-07-18 do dziś
1874 40 Z REKLAMA2002-07-18 do dziś
1955 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-07-18 do dziś
2055 30 A RESTAURACJE2002-07-18 do dziś
2155 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-07-18 do dziś
2255 40 Z BARY2002-07-18 do dziś
2315 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO2002-07-18 do dziś
2455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-07-18 do dziś
2515 52 Z PRODUKCJA LODÓW2002-07-18 do dziś
2651 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-07-18 do dziś
2751 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-07-18 do dziś
2852 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-07-18 do dziś
2915 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2002-07-18 do dziś
3015 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów