SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA WE WRONKACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000122651
Numer REGON: 000488846
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-12-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14784/22/178]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000488846 NIP 76300029902007-06-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA WE WRONKACH2002-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 1442002-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina WRONKI miejscowość WRONKI2002-07-16 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE BOREK nr domu 12 kod pocztowy 64-510 poczta WRONKI 2002-07-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMLW.WRONKI.NS48.PL2015-07-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLW.WRONKI.NS48.PL2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 CZERWCA 1995 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 28 CZERWCA 1995 R.2002-07-16 do dziś
2STATUT TEKST JEDNOLITY -UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 29 MAJA 2003 R. UCHWAŁA NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 29 MAJA 2003 R.2003-06-26 do dziś
324.06.2004 R. -ZMIENIONO: § 150 PKT 3 -SKREŚLONO: § 71 PKT 2, § 76 PKT 1 I 3, § 80 ZD. 2, § 82, § 85 PKT 2.2004-08-09 do dziś
4UCHWAŁA NR 4 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 06.06.2006 R.: PAR. PAR. ZMIENIONE: 11; 15; 19; 20; 21; 23; 24; 28; 29; 30; 39; 40; 43; 47; 66; 67; 71; 72; 78; 97; 98; 124; 125; 129; 133; 134; 136; 147; 150; 158 PAR. DODANE: 27A PAR. PAR. USUNIĘTE: 76; 112; 126; 128; 130; 131; 132 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-07-10 do dziś
5UCHWAŁA NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 29.11.2007 R. W SPRAWIE UCHWALENIA NOWEGO STATUTU. 30 STYCZNIA 2008 R. ZMIENIONO BRZMIENIE § 31, SKREŚLONO § 135, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-02-12 do dziś
6WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIU 18.05.2012 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 5 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE - W ROZDZIALE II PKT 2 § 9 DODANO PKT 3; ZMIENIONO PKT 4.1 § 32 W ROZDZIALE IV; W ROZDZIALE IV PKT 4.1 § 34 DODANO PKT 4; W ROZDZIALE IV PKT 4.2 § 55 SKREŚLONO PKT 1.26; W ROZDZIALE IV PKT 5.1 § 78 DODANO PKT 4; W ROZDZIALE V PKT 5.4 § 101 SKREŚLONO PKT 3 I 4; W ROZDZIALE V PKT 5.1 § 105 SKREŚLONO PKT 3, 4 I 5; W ROZDZIALE V PKT 5.1 § 105 PKT 6 SKREŚLONO SŁOWA; W ROZDZIALE V PKT 5.1 § 105 PKT 7 SKREŚLONO SŁOWA; W ROZDZIALE VI PKT 6.1 SKREŚLONO § 107; W ROZDZIALE VI PKT 6.2 SKREŚLONO § § 108 DO 111; W ROZDZIALE VI PKT 7.3 SKREŚLONO § 129; W ROZDZIALE IX PKT 9.3 § 163 PKT 2 SKREŚLONO PPKT 2.2 I ZMIENIONO BRZMIENIE § 163; W ROZDZIALE IX § 166 SKREŚLONO SŁOWA I ZMIENIONO BRZMIENIE § 166; W ROZDZIALE X ZMIENIONO TREŚĆ § 171.2012-08-23 do dziś
715.05.2015R. - UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA - W ROZDZIALE II PKT.2.2 §13 SKREŚLA SIĘ PKT §13 - W ROZDZIALE IV PKT 4.1 §44 DODAJE SIĘ PKT 2 - W ROZDZIALE VIII PKT 8.3 ZMIENIA SIĘ §151 - W ROZDZIALE IX PKT 9.3 ZMIENIA SIĘ §163 - W ROZDZIALE X: §170 SKREŚLA SIĘ ZDANIE; ZMIENIA SIĘ §1712015-07-31 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 5/2018 Z DNIA 29.06.2018 PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUDZIŃSKA-RADZISZEWSKA2016-11-23 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymP.O. CZŁONKA ZARZĄDU2016-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-23 do dziś
21. NazwiskoJARYSZ2009-06-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-10 do dziś
31. NazwiskoKUBIEC2002-07-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-12-14 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MARIA2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKI2022-12-14 do dziś
2. ImionaHENRYK2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKOWIAK2022-12-14 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIREK2022-12-14 do dziś
2. ImionaHENRYKA MARIA2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2022-12-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZAK2022-12-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaHYJEK2022-12-14 do dziś
2. ImionaEDWARD2022-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2018-09-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2018-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-16 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-16 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-16 do dziś
470 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-16 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-06-26 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 31.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
6data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
7data złożenia 21.05.2008 okres 01.01-31.12.20072008-06-13 do dziś
8data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-05-07 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
10data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
11data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
12data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
14data złożenia 25.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01-31.12.20072008-06-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-05-07 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
601.01-31.12.20072008-06-13 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-05-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów