SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLONOWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000122380
Numer REGON: 470297059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/19952/22/970]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP4702970592002-07-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLONOWA”2002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI nr w rejestrze 22642002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-07-10 do dziś
2. Adresulica LUTOMIERSKA nr domu 115A kod pocztowy 91-041 poczta ŁÓDŹ 2005-03-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMKLONOWA-LODZ.PL2015-11-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMKLONOWA-LODZ.PL2015-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 10.12.1992 R.2002-07-10 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 17 CZERWCA 2004 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT2004-10-29 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 22.06.2006 R. ZMIENIONO §§: 9 UST. 2; 11 PKT 2, 5 I 9; 12 PKT 10; 19 UST. 1; 19 UST. 2 PKT 6; 21 UST. 2 I 3; 25 UST. 1; 26 UST. 1; 29 UST. 2; 30 UST. 1 PKT 5; 37; 38 UST. 2; 41; 42 UST. 1 I 2; 43 UST. 4; 47; 51 UST. 4 I 5; 53 UST. 1 I 2; 55 UST. 2; 56 UST. 3, 8 I 9; 69 UST. 3; 75; 79 UST. 1; 81 UST. 1 PKT 11; 92 UST. 4; 99 UST. 4; 101 UST. 2; 108 UST. 2 -DODANO: W § 11 PKT 13 I14; W§ 16 UST. 4I5; W§ 21 UST. 4; W§ 68 UST. 7; W § 69 UST. 6; W § 87 UST. 4 -USUNIĘTO: W § 11 PKT 7; W § 20 UST. 2 PKT 1; W § 29 UST. 6 I 7; W § 91 UST. 4; § 103.2006-11-03 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 7 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 27.06.2011 R. -ZMIENIONO § § 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 108, 110, DODANO § 9 ZE ZNACZKIEM 1 -USUNIĘTO § § 70, 94, 98, 102, 111.2011-09-22 do dziś
528.06.2012 R., ZMIENIONO W § 74 UST. 1, 3 I 42012-07-30 do dziś
617.06.213 R. ZMIENIONO § 81 UST. 1 PKT 7, § 87 UST. 1, § 88 UST. 3 STATUTU2013-08-27 do dziś
726.06.2014 R. - ZMIENIONO § 56 UST. 7; USUNIĘTO § 50 I TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII, § § 59, 60 I TYTUŁ ROZDZIAŁU XII ORAZ § 66 I TYTUŁ ROZDZIAŁU XV;2014-10-31 do dziś
825 CZERWCA 2015 R.-ZMIENIONO § 62 UST.3 STATUTU2015-11-24 do dziś
923 CZERWCA 2017 R.- ZMIENIONO § 10 UST.3, § 61 UST. 2, § 73 UST. 1, § 100 UST. 2, § 101 UST. 2, § 105, DODANO: W § 14 UST. 5, W § 81 UST. 1 PKT 18, W § 92 UST. 3, § 98.2017-08-16 do dziś
1022 CZERWCA 2018 R. ZMIENIONO § 9,§9(1),§10,§12 PKT 4,§13,§14,§15 UST.1 I 2,§17,§18,§22,§24 UST.1,§24 UST.4,§24 UST.6-10,§25,§26 UST.1,§27,§32 UST.2,§47,§51 UST.1,§56 UST.5,§58 UST. 1,2 I 3,§68 UST. 1 PKT 5, UST.4 I 6, §73 UST.1,§74 UST.3,§75 UST.4,§88 UST.2 PKT7,§92 UST.1,2 I 3,§93,§95 UST.1,§96 UST.2 I 3,§98,TYTUŁ PODROZDZIAŁU D W ROZDZIALE XVI. DODANO:W §24 UST.11-16,§70. USUNIĘTO:§12 PKT 3 I 9,§ 19,§20, §21,§26 UST.2,§29,W §81 PKT 7 I 9.2019-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-07-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLONOWA” W ŁODZI POWSTAŁA NA MOCY WYROKU SĄDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI Z DNIA 10.11.1992 R. SYGN. AKT. I C 503/90 O PODZIALE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OGNIWO” W ŁODZI Z DNIEM 31.01.1991 R.2002-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OGNIWO” W ŁODZI2002-07-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-07-10 do dziś
3. Numer w rejestrze15032002-07-10 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W ŁODZI2002-07-10 do dziś
5. Numer REGON0004870902002-07-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBANDUREK2021-12-02 do dziś
2. ImionaLESZEK2021-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-02 do dziś
21. NazwiskoLEWIŃSKA2019-01-31 do dziś
2. ImionaURSZULA MAŁGORZATA2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK HACHUŁA2019-01-31 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2017-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMACHOWSKA2008-08-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2008-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2017-08-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAPIŃSKA2014-10-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA WALERIA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNICKI2015-11-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMAN2017-08-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ZYGMUNT2017-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBARTOS2022-11-10 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA TERESA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-10 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa- ZAWIERANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLONOWA” W ŁODZI UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALU NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W REALIZACJI ICH UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 17(14) USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH ORAZ, - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KLONOWA W ŁODZI W TREŚCI ZAŚWIADCZEŃ WYDAWANYCH CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI CELEM PRZEDŁOŻENIA ODNOŚNYM ORGANOM OKREŚLONYM PRZEZ CZŁONKA SPÓŁDZIELNI.2022-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2015-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2015-11-24 do dziś
268 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH2015-11-24 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2015-11-24 do dziś
441 20 Z PROWADZENIE WYKONAWSTWA WŁASNEGO I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE REMONTOWO-KONSERWACYJNYM2015-11-24 do dziś
541 20 Z ZASPAKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW2015-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
5data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
6data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
8data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
9data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010 R -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
19data złożenia 24.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
301.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-11-03 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
801.01.2010 R -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów