CERBER-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000122221
Numer REGON: 431245707
Numer NIP: 7171619916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-02-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1133/20/340]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP4312457072002-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-10 do dziś
CERBER-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 47922002-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM2005-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica HRUBIESZOWSKA nr domu 151 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2008-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2000 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU LUBELSKIMREP. A.nr 1203/2000.2002-07-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.04.2005 R. REPERTORIUM A NR 1176/05, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM FRONCEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE AL.RACŁAWICKIE 6/4A -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2005-04-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2007 R., REP. A NR 14992/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, 22-100 CHEŁM UL. LUBELSKA 52, UCHYLENIE W CAŁOŚĆI TREŚCI DOTYCZĄCEJ UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIENIE JEJ NOWĄ;2008-01-23 do dziś
408.08.2008 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE UL. LUBELSKA 52; REPERTORIUM A NR 8247/2008 -ZMIENIONO: § 5, § 13 UST. 4 UMOWY2008-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-10 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK WSCHODNI2002-07-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5721396402010-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000211600 2010-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW PO 25.000 ZŁ, ŁĄCZNIE 12.500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWANAŚCIE MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)2010-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-07-10 do dziś
12500000,00 ZŁ2008-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHOWICZ2020-02-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2008-09-19 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-19 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-09-19 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-09-19 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-09-19 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-09-19 do dziś
747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-02-06 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-02-06 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
2data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-31 do dziś
3data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-31 do dziś
4data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów