„BUTTERFLY FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000122117
Numer REGON: 015181323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2010-09-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/30522/10/971]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151813232003-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTTERFLY FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2003-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-07-08 do dziś
2. Adresulica SIENNA nr domu 93 nr lokalu 55 kod pocztowy 00-815 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2002 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI -KANCELARIA NOTARIALNA, WARSZAWA UL. MOKOTOWSKA 52 M. 3, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, REP. A-4786/2002;2002-07-08 do dziś
223.12.2002 R. AKT NOTARIALNY ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, ZASTĘPCA DOROTY KAŁOWSKIEJ NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. MOKOTOWSKA 52 M.3 REP. A NR 13079/2002, ZMIANA PAR. 1 UST. 2, PAR. 3, PAR. 4 UST. 1 I UST. 4 UMOWY SPÓŁKI.2003-03-04 do dziś
313.01.2003 R. ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA 52 M.3, REP. A NR 440/2003 -ZMIANA PAR. 4 UST. 1 I 4, PAR. 9 UST. 10 UMOWY SPÓŁKI2003-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2003-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2003-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2010-09-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁOTYCH2010-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2003-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-04 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-04 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-04 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-04 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁKIEWSKI2010-09-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2010-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-07-08 do dziś
292 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2002-07-08 do dziś
392 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-08 do dziś
492 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-07-08 do dziś
592 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-08 do dziś
622 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2002-07-08 do dziś
793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-08 do dziś
874 40 Z REKLAMA2002-07-08 do dziś
974 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-07-08 do dziś
1092 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-08 do dziś
1155 40 Z BARY2002-07-08 do dziś
1270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-08 do dziś
1355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-07-08 do dziś
1470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-08 do dziś
1570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-07-08 do dziś
1674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-08 do dziś
1774 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-07-08 do dziś
1892 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-07-08 do dziś
1992 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2002-07-08 do dziś
2092 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2002-07-08 do dziś
2174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-03-04 do dziś
2274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-03-04 do dziś
2374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-03-04 do dziś
2465 21 Z LEASING FINANSOWY2003-03-04 do dziś
2565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-04 do dziś
2667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 16.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2005-01-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2005-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów