„DOLCE VITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000122000
Numer REGON: 190899295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/18672/20/232]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP1908992952002-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLCE VITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 53972002-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-07-08 do dziś
2. Adresulica POLSKA nr domu 20 kod pocztowy 81-339 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-14.12.1990, LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GDYNI, REP. A/B NR 10750/90; -27.12.2001, JACEK WAROŃSKI, NOTARIUSZ W GDYNI, REP. A NR 10760/2001, ZMIENIONO PAR. 5, 7, 8, 16, 2, 13, WYKREŚLONO PAR. 9, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2002-07-08 do dziś
225.07.2005 R., REP. A NR 5864/2005, JACEK WAROŃSKI, NOTARIUSZ W GDYNI, WYKREŚLONY PAR. 22 I PAR. 23, ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 8 ORAZ PAR. 9, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY;2005-09-20 do dziś
308.02.2007 R. REPERTORIUM NR 1521, JACEK WAROŃSKI NOTARIUSZ W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 7, 8, UCHYLONO PAR. 15 I NADANO KOLEJNYM PARAGRAFOM NOWĄ NUMERACJĘ2007-04-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2016R., REPERTORIUM A NR 3229/2016, JACEK WAROŃSKI NOTARIUSZ W GDYNI, ZMIENIONO PAR.5 UMOWY SPÓŁKI2016-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2007-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2002-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKA2002-07-08 do dziś
2. ImionaJOLANTA JOANNA2002-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2002-07-08 do dziś
2. ImionaJAN KRZYSZTOF2002-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-07 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-07-07 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-07 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-09-20 do dziś
2data złożenia 01.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
4data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
5data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
6data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
7data złożenia 25.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
8data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-19 do dziś
10data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
14data złożenia 13.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
15data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
2OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów