„HESZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000121963
Numer REGON: 750011661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-07-12
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/6654/2/247]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP7500116612002-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESZEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2002-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze 6472002-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2002-07-12 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 5 nr lokalu 17 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2002-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110 GRUDNIA 1991 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWICKI REPERTORIUM NR 17185/912002-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEWYSPECJALIZOWANA2002-07-12 do dziś
245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-07-12 do dziś
336 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-12 do dziś
401 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2002-07-12 do dziś
593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-12 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.02.2002 UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO ZAWARTA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOCHACZEWIE NOTARIUSZ JOLANTA TERESA DEMCZYSZYN REPERTORIUM A NR 699/022002-07-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2002-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKRYSIAK2002-07-12 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2002-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2002-07-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki08.02.2002 UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO ZAWARTA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOCHACZEWIE NOTARIUSZ JOLANTA TERESA DEMCZYSZYN REPERTORIUM A NR 699/022002-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów