SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEWANDÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000121786
Numer REGON: 016288320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-10-19
Sygnatura akt[RDF/876758/18/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016288320 NIP 52423633122013-02-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEWANDÓW”2002-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 35212002-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIAŁOŁĘKA miejscowość WARSZAWA2002-07-08 do dziś
2. Adresulica GŁĘBOCKA nr domu 61 kod pocztowy 03-287 poczta WARSZAWA 2002-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.11.1999 R.2002-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIĄTEK2002-07-08 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2002-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-08 do dziś
21. NazwiskoWIETECKA2002-07-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2007-07-09 do dziś
2. ImionaJÓZEF JERZY2007-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZ2003-08-04 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2003-08-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 -PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW, -ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY PRZEJMOWANIE ADMINISTRACJI DOMÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI2002-07-08 do dziś
245 21 A BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH2002-07-08 do dziś
391 33 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 20.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2001 ROK2002-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-08-04 do dziś
3data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2003 - 31.12.20032013-02-13 do dziś
4data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2005 - 31.12.20052013-02-13 do dziś
5data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2006 - 31.12.20062013-02-13 do dziś
6data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-02-13 do dziś
7data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-02-13 do dziś
8data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-02-13 do dziś
9data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-02-13 do dziś
10data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
11data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
12data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
13data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
14data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-19 do dziś
15data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-07-08 do dziś
201.01.2003 - 31.12.20032013-02-13 do dziś
301.01.2004 - 31.12.20042013-02-13 do dziś
401.01.2005 - 31.12.20052013-02-13 do dziś
501.01.2006 - 31.12.20062013-02-13 do dziś
601.01.2007 - 31.12.20072013-02-13 do dziś
701.01.2008 - 31.12.20082013-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-08-04 do dziś
301.01.2003 - 31.12.20032013-02-13 do dziś
401.01.2004 - 31.12.20042013-02-13 do dziś
501.01.2005 - 31.12.20052013-02-13 do dziś
601.01.2006 - 31.12.20062013-02-13 do dziś
701.01.2007 - 31.12.20072013-02-13 do dziś
801.01.2008 - 31.12.20082013-02-13 do dziś
901.01.2009 - 31.12.20092013-02-13 do dziś
1001.01.2010 - 31.12.20102013-02-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów