APTEKA „REMEDIUM” BOGUMIŁA LUDWIKOWSKA BOŻENA ZARZYCKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000121488
Numer REGON: 890016523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-04-20
Sygnatura akt[RDF/482442/23/319]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP8900165232002-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „REMEDIUM” BOGUMIŁA LUDWIKOWSKA BOŻENA ZARZYCKA SPÓŁKA JAWNA2002-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2002-07-05 do dziś
2. Adresulica ŚWIDNICKA nr domu 1-5 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2002-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ-25.10.1991 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -10.06.2002 R.2002-07-05 do dziś
204.03.2011 R. -ZMIENIONO § 6 UMOWY.2011-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „REMEDIUM” SPÓŁKA CYWILNA LUDWIKOWSKA BOGUMIŁA ZARZYCKA BOŻENA W SPÓŁKE JAWNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10.06.2002 R. W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY WPISANI BYLI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIASTA DZIERŻONIOWA. BOGUMIŁA LUDWIKOWSKA POD NUMEREM 007717/2001, BOŻENA ZARZYCKA POD NUMEREM 007716/2001. PODMIOT MIAŁ NADANY REGON 890016523.2002-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIKOWSKA2002-07-05 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA2002-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIKOWSKA2002-07-05 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKA2002-07-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-22 do dziś
4OD 01.12.2019 DO 31.12.20192023-04-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-19 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-20 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów