„ANMAR” - SZKŁO A.WOŚ, R.WOŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000121280
Numer REGON: 650934699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/384861/22/597]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ANMAR” - SZKŁO A.WOŚ, R.WOŚ SPÓŁKA JAWNA2017-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2002-07-03 do dziś
2. Adresulica BUDOWLANYCH nr domu 4 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW 2004-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.1999 R. -DATA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ. 28.02.2001 R. -DATA ANEKSU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-07-03 do dziś
2DATA ZMIANY: 19.10.2015 R. DODANY PAR.9A2016-01-08 do dziś
302.01.2017R.; ZMIANA: PAR.2, PAR.3, PAR.4 PKT 2, PAR.5 PKT 2, PAR.7 PKT 22017-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ANMAR” -SZKŁO SPÓŁKA CYWILNA, DOTYCHCZASOWA REJESTRACJA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA, REGON -650934699, NR W REJESTRZE -4536, 45372002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚ2002-07-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚ2017-02-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚ2017-02-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚ2002-07-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2017-02-17 do dziś
223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2017-02-17 do dziś
323 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2017-02-17 do dziś
423 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2017-02-17 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-02-17 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-02-17 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-17 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 01.01.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
5OD 01.12.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów