BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH „BAKARAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000121241
Numer REGON: 016151169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2004-07-29
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/18091/4/877]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0161511692002-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO USŁUG KSIĘGOWYCH „BAKARAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-07-03 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY58748 nr w rejestrze 587482002-07-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WŁOCHY miejscowość WARSZAWA2002-07-03 do dziś
2. Adresulica LEŻAJSKA nr domu 3 nr lokalu 69 kod pocztowy 02-155 poczta WARSZAWA 2004-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.1999 R. REP. A 4089/1999 JAROSŁAW CZARNECKI -NOTARIUSZ, WARSZAWA, UL. DANIŁOWICZOWSKA 18 ZMIANY: ART. 2, 6, 7, 8, 15, 21, 24, 25 AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.04.2002 R. REP. A 3105/02 ANDRZEJ KUCEWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA, RASZYN, AL. KRAKOWSKA 29 -TEKST JEDNOLITY2002-07-03 do dziś
2ZMIANA UMOWY -24.04.2003 R. REP. A NR 3450/2003 KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ, ANDRZEJ KUCEWICZ SPÓŁKA CYWILNA 05-090 RASZYN, AL. KRAKOWSKA 29 § 6.1 -ZMIANA DOTYCZĄ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2003-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANEK2002-07-03 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIAK2002-07-03 do dziś
2. ImionaHENRYKA2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2002-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-07-03 do dziś
280 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2003-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 18.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów