DANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000120841
Numer REGON: 350111850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/511052/23/542]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3501118502005-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2011-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2011-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.1992 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 31.12.1994 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI 30.11.2001 -UMOWA SPÓŁKI Z O.O.2002-07-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.07.2004 ROKU, REP. A NR 3351/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-08-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30 KWIETNIA 2007 R., REP. A NR 1316/2007 NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE: -ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE KOLEJNYCH POZYCJI W § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-16 do dziś
430.05.2011 R., REPERTORIUM A NR 2957/2011, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKI, UL. TOPOLOWA 52/6, 31-506 KRAKÓW; § 1, § 2, § 6 UST 12011-06-29 do dziś
508.11.2016 R., NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2871/2016, ZMIANA: § 7 PKT 1, § 8, § 18 UST. 2, § 19 - DODANO UST. 2 I 3.2016-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWA DANEX SPÓŁKA CYWILNA W TRYBIE ART. 551 I NAST. K. S. H. W SPÓŁKĘ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWA DANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI: RYSZARD DANIEL, LESZEK KAJAK ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 7347/2001 R. I JACEK WRÓBLEWSKIZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 63888. Z DNIEM 31.12.1994 ROKU WYSTĄPIŁ ZE SPÓŁKI RYSZARD DANIEL.2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA DANEX SPÓŁKA CYWILNA2002-07-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-18 do dziś
3. Numer w rejestrze11187/J/93-P2002-07-18 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2002-07-18 do dziś
5. Numer REGON3501118502002-07-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJAK2016-11-30 do dziś
2. ImionaLESZEK DARIUSZ2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2022-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOSZCZYK2016-11-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR TOMASZ2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2016-11-30 do dziś
2. ImionaJACEK2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2005-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJAK2002-07-18 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2002-07-18 do dziś
2. ImionaJACEK2002-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-18 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-29 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-29 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-29 do dziś
446 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-06-29 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-06-29 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-06-29 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-06-29 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-29 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-10-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-07-08 do dziś
4data złożenia 01.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
5data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
6data złożenia 29.12.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-26 do dziś
7data złożenia 01.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-30 do dziś
8data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-06-29 do dziś
9data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
10data złożenia 09.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-14 do dziś
11data złożenia 21.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
12data złożenia 21.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
13data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
19data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-30 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-06-29 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-11-14 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-05-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-26 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-30 do dziś
601.01.2009-31.12.20092011-06-29 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-11-14 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów