SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA „JAROSŁAWIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000120770
Numer REGON: 632065094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409125/22/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP6320650942002-07-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA „JAROSŁAWIEC”2019-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 12352002-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA2002-07-02 do dziś
2. Adresulica DASZYŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA 2002-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.05.1997 R. I 19.06.2001 R. -ZMIENIONO PAR. 18 PKT 3, PAR. 20 PKT 1, PAR. 26 PKT 2, PAR. 28 PKT 1, PAR. 53 PKT 1 STATUTU.2002-07-02 do dziś
227.11.2007 R., 9.04.2008 R., ZMIANA PAR. 14 UST. 9, PAR. 21 PKT 7, PAR. 21 PKT 10, PAR. 48 UST. 5, PAR. 52 UST. 3, DODANO PAR. 14 UST. 13 PKT 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU; STATUT Z DNIA 9.04.2008 R. ZAREJESTROWANO Z WYŁĄCZENIEM PAR. 14 UST. 42008-05-06 do dziś
312.06.2019R. - UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2019-08-07 do dziś
4ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 8/2021 WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30-06-2021R. - ZMIENIONO §3.2021-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWICKI2021-03-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-19 do dziś
21. NazwiskoŁOPATKA2021-03-19 do dziś
2. ImionaEWA DOROTA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-19 do dziś
31. NazwiskoJARMUŻ2008-10-14 do dziś
2. ImionaPIOTR HENRYK2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2018-10-29 do dziś
2. ImionaJADWIGA2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYDYMSKA2018-10-29 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2018-10-29 do dziś
2. ImionaJAN2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2018-10-29 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE2008-05-06 do dziś
268 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ LUB INNE PRAWA RZECZOWE JEJ CZŁONKÓW2008-05-06 do dziś
368 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ BĄDŹ TEŻ INNE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA RZECZOWEGO, LUB STOSUNKÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH CZY TEŻ PRAWNYCH, Z KTÓRYMI SPÓŁDZIELNIA ZAWARŁA STOSOWNE UMOWY CYWILNOPRAWNE, UGODY LUB POROZUMIENIA W TEJ MIERZE2008-05-06 do dziś
481 GOSPODARCZO-USŁUGOWA W ZAKRESIE OBSŁUGI LOKALI TAK MIESZKALNYCH JAK I UŻYTKOWYCH ORAZ CAŁEJ INFRASTRUKTURY BĘDĄCEJ W GESTII SPÓŁDZIELNI, W TYM RÓWNIEŻ REMONTOWO-BUDOWLANA, NAPRAWCZA, PORZĄDKOWO-PIELĘGNACYJNA I SANITARNA2008-05-06 do dziś
541 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-05-06 do dziś
668 NABYWANIE TERENÓW BUDOWLANYCH I INNYCH WYNIKAJĄCE Z POTRZEB SPÓŁDZIELNI2008-05-06 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2021-09-29 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2021-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
5data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
9data złożenia 07.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-17 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
11data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
12data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
15data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
17data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
20data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
21data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
5OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-17 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów