„ARTBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000120557
Numer REGON: 750474970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351493/21/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 750474970 NIP 83810488402010-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 9602002-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina MSZCZONÓW miejscowość MSZCZONÓW2002-06-28 do dziś
2. Adresulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 109 kod pocztowy 96-320 poczta MSZCZONÓW kraj POLSKA 2002-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.1995 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA DOR W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP.5699/95. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.05.2002 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE REP.3222/2002 ZMIENIONO: PKT 2, PKT 7, PKT 8, PKT 9, PKT 15, PKT 16, PKT 22, SKREŚLONO: PKT 32, PKT 33, PKT 34.2002-06-28 do dziś
203.06.2004 R. REPERTORIUM A NR 2830/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁOŃSKI -ZMIENIONO PKT 7.12004-07-30 do dziś
317 MARCA 2009 R. REPERTORIUM A NR 1173/2009 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DARIUSZ JABŁOŃSKI -NOTARIUSZ ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: PKT 3, PKT 7.1, PKT 15.1, PKT 18, PKT 30.2009-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2002-06-28 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2002-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-04 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-05-04 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-04 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-04 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-05-04 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-05-04 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-05-04 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-05-04 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-05-04 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2007 okres 2005 ROK2007-03-29 do dziś
2data złożenia 28.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-04 do dziś
3data złożenia 27.06.2007 okres 2007 ROK2008-07-22 do dziś
4data złożenia 03.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-04 do dziś
5data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
6data złożenia 22.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-18 do dziś
8data złożenia 13.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-04 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-03-29 do dziś
22006 ROK2007-07-04 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 ROK2009-05-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
62010 ROK2011-07-07 do dziś
72011 ROK2012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2007-03-29 do dziś
22006 ROK2007-07-04 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 ROK2009-05-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
62010 ROK2011-07-07 do dziś
72011 ROK2012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-04-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów