SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000120454
Numer REGON: 930066708
Numer NIP: 8960003898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[RDF/456468/22/866]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP9300667082002-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO2002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 9292002-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-06-27 do dziś
2. Adresulica INFLANCKA nr domu 4 kod pocztowy 51-354 poczta WROCŁAW 2002-06-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SM-KRZYWOUSTY.COM.PL2014-08-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM-KRZYWOUSTY.COM.PL2014-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.1991 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWALA STATUT 19.01.2002 ZMIANA STATUTU PAR. OD 1 DO 113 SKREŚLA SIĘ, A W TO MIEJSCE WPISUJE SIĘ PAR. OD 1 DO 100 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2002-06-27 do dziś
231.05.2003 UCHWAŁĄ NR 10/03 ZMIENIONO §5 UST. 1 PKT 1 I 2, §6 UST. 3, §8 UST. 3 PKT 1, 2, 3 I 4, §9 PKT 12 §11 UST. 1, §53 UST. 5, §58 UST. 1, 4, I 6, SKREŚLONO ROZDZIAŁ III DZIAŁU II WPISUJĄC NOWE BRZMIENIE OD §61 DO 64, ZMIENIONO §67 UST. 1, 2, I 3, §69, §70 UST. 3, §96, §97 UST. 3, §98 UST. 1 I 3 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU2003-08-26 do dziś
317.11.2007 R. § 2 UST. 5, § 5 UST. 1 PKT 1, 4, UST. 2 PKT 4, § 6 UST. 1 PKT 5, UST. 5, § 8 UST. 3, § 9 UST. 1, 2 PKT Y 1-13, DOPISUJE SIĘ PKT Y 14, 15, § 9 UST. 3, 4, § 11 UST. 1, § 12 PKT 4, § 14 UST. 1, 2 PKT 2, § 15 UST. 2 PKT 5, § 16, § 18 UST. 1, 7, § 19 UST. 1, 2, 3, 6, SKREŚLA SIĘ TYTUŁ „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” A WPISUJE SIĘ „WALNE ZGROMADZENIE”, W § § 18-52 SŁOWA „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” ZASTĘPUJE SIĘ SŁOWAMI „WALNE ZGROMADZENIE”, § 20 UST. 2 DO 5, SKREŚLA SIĘ § 21, § 22 UST. 1, PKT 2, 4 DO PKT 14, § 23 UST. 3, 5, 6, § 24 UST. 1, 2, 3, 4, § 25 UST. 3, 4, § 26 UST. 1, 2, 3, 6, § 28 SKREŚLA SIĘ UST. 2 I 4, § 30 UST. 1, 2, 3, § 32 UST. 1, § 33 UST. 2, § 35 UST. 1 PKT 12, 15, 18, UST. 4, § 37 UST. 1, 2, § 38 UST. 4, § 41 UST. 1, 5, § 42 UST. 2 PKT 6, § 46 UST. 2, § 47 UST. 12, SKREŚLA SIĘ § 48, 49, 50, § 52 UST. 2 PKT 1, § 53 UST. 4, SKREŚLA SIĘ UST. 5, § 57 UST. 1, § 58 UST. 5, 6, § 59 UST. 1, 3, 4, 5, 6, § 60 UST. 1, 2, 6, DOTYCHCZASOWY § 60 OZNACZA SIĘ JAKO 56 I DODAJE SIĘ NOWY § 57 UST. 1-4,, W § 61 SKREŚLA SIĘ UST. 2, 3, § 61 UST. 4, 5, SKREŚLA SIĘ § 62, W § 63 SKREŚLA SIĘ UST. 1, 3, § 63 UST. 2, 5, 6, 9, SKREŚLA SIE § 64, § 66 UST. 3, DOTYCHCZASOWY § 67 OZNACZA SIĘ JAKO § 62 W NOWYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWY § 68 OZNACZA SIĘ JAKO § 63 W NOWYM BRZMIENIU, DOPISUJE SIĘ NOWY § 64, DOTYCHCZASOWY § 69 OZNACZA SIĘ JAKO § 65 W NOWYM BRZMIENIU, § 72 UST. 2, § 73 UST. 3, § 77 UST. 3, § 80 UST. 2, § 82 UST. 1, 3, 4, DOTYCHCZASOWY § 83 OZNACZA SIĘ JAKO 79 W NOWYM BRZMIENIU, § 85 UST. 1, 2, 3, 4, DOPISUJE SIĘ UST. 5, 6, 7, 8, § 86 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 87 UST. 2, 3, § 88 UST. 2, § 89 UST. 1, 2, 4, 5, § 90 UST. 1, 2, 3, § 91 UST. 1, 3, SKREŚLA SIĘ UST. 2, § 92 UST. 1, 2, SKREŚLA SIĘ § 93, § 94 UST. 1, § 96 PKT 1, 2, ZMIENIA SIĘ DOTYCHCZASOWA NUMERACJA PARAGRAFÓW OD 21-100, KTÓRE OTRZYMUJĄ KOLEJNO N-RY OD § 21-952008-01-07 do dziś
417.11.2012 R. ZMIANA: § 2 UST. 1, § 6 UST. 1 PKT 6, § 9 UST. 2 PKT 3, § 9 UST. 2 PKT 11, § 10 UST. 1 PKT 5, § 11 UST. 1, § 11A, § 14 UST. 2 PKT 4, § 20 UST. 2-6, § 22 UST. 3 PKT 2, § 23 UST. 3, § 23 UST. 1, § 24 UST. 1, UST. 3, § 24 UST. 5, § 29 UST. 5, § 34 UST. 1 PKT 17, § 36 UST. 2-4, § 38 UST. 2, § 45 UST. 2, § 46 UST. 11-13, § 48 UST. 2 PKT 2, § 55 UST. 2, § 56 UST. 4, § 62 UST. 2, § 63 UST. 2, § 63A, § 82 UST 1-82013-01-28 do dziś
504.06.2016 R., ZMIANA: §19 UST. 4; §24 UST. 4; §24 UST. 7; §29 UST. 1; §32 UST. 2; §33 UST. 1; §33 UST. 2.2016-09-13 do dziś
609.06.2018R., ZMIENIONO §5; §6; OD §7 DO §10; §12; §13; §17; §18; OD §20 DO §24; §27; §29; §34; §37; §40; §41; §46; §48; §49; §50; §52; OD §54 DO §59; OD §60 DO §63; OD §66 DO §72; §79; §83; §85; OD §94 DO §98. DODANO: §6A; §54A; §54B; §54C; §54D; §59A; §68A; §69A; §69B; §69C; DODANO TYTUŁ DZIAŁU III. USUNIĘTO: §11; §11A; §14; §15; §16.2019-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLUCZYŃSKI2018-02-14 do dziś
2. ImionaANTONI2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-14 do dziś
21. NazwiskoMARSZAŁEK2017-01-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-10 do dziś
31. NazwiskoSADOWY2015-06-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABRZECKA2017-09-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĄBAŁA2017-09-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKÓWKA2017-09-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPA2015-09-16 do dziś
2. ImionaCZESŁAW WIESŁAW2015-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2014-08-26 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004-31.12.20042005-07-26 do dziś
4data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
11data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
15data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
16data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
20data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów