A PLUS CAPITAL MAGANAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-02-25 godz. 20:03:58
Numer KRS: 0000120427
Numer REGON: 220609251
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-04-09
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/7089/18/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PLUS CAPITAL MAGANAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-06-28 do dziś
2. Adresulica HEWELIUSZA nr domu 11 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2002-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.06.2002 R., NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 2811/20022002-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFFENS2008-04-30 do dziś
2. ImionaMARKUS2008-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000, -ZŁOTYCH2008-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFFENS2008-04-30 do dziś
2. ImionaMARKUS2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy167 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI2002-06-28 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-06-28 do dziś
365 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-06-28 do dziś
474 4 REKLAMA2002-06-28 do dziś
574 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2013 okres 28.06.2002 - 31.12.20022013-05-07 do dziś
2data złożenia 19.03.2013 okres 2003 ROK2013-05-07 do dziś
3data złożenia 19.03.2013 okres 2004 ROK2013-05-07 do dziś
4data złożenia 19.03.2013 okres 2005 ROK2013-05-07 do dziś
5data złożenia 19.03.2013 okres 2006 ROK2013-05-07 do dziś
6data złożenia 19.03.2013 okres 2007 ROK2013-05-07 do dziś
7data złożenia 19.03.2013 okres 2008 ROK2013-05-07 do dziś
8data złożenia 19.03.2013 okres 2009 ROK2013-05-07 do dziś
9data złożenia 19.03.2013 okres 2010 ROK2013-05-07 do dziś
10data złożenia 19.03.2013 okres 2011 ROK2013-05-07 do dziś
11data złożenia 19.03.2013 okres 2012 ROK2013-05-07 do dziś
12data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
16data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.06.2002 - 31.12.20022013-05-07 do dziś
22003 ROK2013-05-07 do dziś
32004 ROK2013-05-07 do dziś
42005 ROK2013-05-07 do dziś
52006 ROK2013-05-07 do dziś
62007 ROK2013-05-07 do dziś
72008 ROK2013-05-07 do dziś
82009 ROK2013-05-07 do dziś
92010 ROK2013-05-07 do dziś
102011 ROK2013-05-07 do dziś
112012 ROK2013-05-07 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.06.2002 - 31.12.20022013-05-07 do dziś
22003 ROK2013-05-07 do dziś
32004 ROK2013-05-07 do dziś
42005 ROK2013-05-07 do dziś
52006 ROK2013-05-07 do dziś
62007 ROK2013-05-07 do dziś
72008 ROK2013-05-07 do dziś
82009 ROK2013-05-07 do dziś
92010 ROK2013-05-07 do dziś
102011 ROK2013-05-07 do dziś
112012 ROK2013-05-07 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów