A-TU WAT LESZEK KASZA I KRYSTYNA KASZA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-02-24 godz. 16:55:42
Numer KRS: 0000120270
Numer REGON: 630490284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-10-25
Sygnatura akt[RDF/180079/19/884]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630490284 NIP 65500054252007-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TU WAT LESZEK KASZA I KRYSTYNA KASZA SPÓŁKA JAWNA2011-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2002-07-03 do dziś
2. Adresulica OS. DĄBROWSZCZAKÓW nr domu 25 nr lokalu 34 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2002-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.12.2001 R. ANEKS Z DNIA 10.06.2002 R. -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 17.2002-07-03 do dziś
21 LIPCA 2011 R. ZMIENIONO § 2 I § 7 UMOWY SPÓŁKI2011-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH A-TU WAT LESZEK KASZA A-TU WAT SŁAWOMIR KASZA -SPÓŁKA CYWILNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9796 I 97972002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2002-07-03 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2011-08-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2002-07-03 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
229 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA2002-07-03 do dziś
372 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-07-03 do dziś
474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-07-03 do dziś
574 40 Z REKLAMA2002-07-03 do dziś
674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-07-03 do dziś
774 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2002-07-03 do dziś
874 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-07-03 do dziś
974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
1090 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-07-03 do dziś
1190 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-07-03 do dziś
1228 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-07-03 do dziś
1329 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-07-03 do dziś
1431 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
1531 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2002-07-03 do dziś
1631 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2002-07-03 do dziś
1731 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2002-07-03 do dziś
1831 61 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
1931 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
2031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
2132 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2002-07-03 do dziś
2228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-07-03 do dziś
2333 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2002-07-03 do dziś
2433 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2002-07-03 do dziś
2536 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-03 do dziś
2636 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2002-07-03 do dziś
2737 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-07-03 do dziś
2837 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2002-07-03 do dziś
2945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-07-03 do dziś
3045 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-07-03 do dziś
3145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-07-03 do dziś
3245 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-07-03 do dziś
3328 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2002-07-03 do dziś
3445 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-07-03 do dziś
3545 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-07-03 do dziś
3645 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-07-03 do dziś
3745 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-07-03 do dziś
3845 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-07-03 do dziś
3945 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-07-03 do dziś
4045 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-07-03 do dziś
4145 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-07-03 do dziś
4245 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2002-07-03 do dziś
4345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-07-03 do dziś
4428 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2002-07-03 do dziś
4545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-07-03 do dziś
4645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-07-03 do dziś
4745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-07-03 do dziś
4845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-07-03 do dziś
4945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-07-03 do dziś
5045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-07-03 do dziś
5145 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-07-03 do dziś
5245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-07-03 do dziś
5345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-07-03 do dziś
5445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-07-03 do dziś
5528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-07-03 do dziś
5645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-07-03 do dziś
5745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-07-03 do dziś
5845 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-07-03 do dziś
5945 41 Z TYNKOWANIE2002-07-03 do dziś
6045 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-07-03 do dziś
6145 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-07-03 do dziś
6245 43 B SZTUKATORSTWO2002-07-03 do dziś
6345 44 A MALOWANIE2002-07-03 do dziś
6445 44 B SZKLENIE2002-07-03 do dziś
6545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-07-03 do dziś
6629 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2002-07-03 do dziś
6745 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-07-03 do dziś
6850 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-07-03 do dziś
6950 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-07-03 do dziś
7050 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2002-07-03 do dziś
7150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-07-03 do dziś
7251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-07-03 do dziś
7351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-07-03 do dziś
7452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-07-03 do dziś
7552 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
7652 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-07-03 do dziś
7729 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2002-07-03 do dziś
7852 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-07-03 do dziś
7952 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-07-03 do dziś
8052 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2002-07-03 do dziś
8152 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2002-07-03 do dziś
8252 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-07-03 do dziś
8352 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-07-03 do dziś
8452 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2002-07-03 do dziś
8552 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2002-07-03 do dziś
8652 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
8760 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2002-07-03 do dziś
8829 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-07-03 do dziś
8960 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2002-07-03 do dziś
9060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-07-03 do dziś
9160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-07-03 do dziś
9263 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-07-03 do dziś
9363 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-07-03 do dziś
9464 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-07-03 do dziś
9564 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-07-03 do dziś
9670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-03 do dziś
9770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-03 do dziś
9870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-07-03 do dziś
9929 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2002-07-03 do dziś
10071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-07-03 do dziś
10171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-07-03 do dziś
10271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-07-03 do dziś
10371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-07-03 do dziś
10471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-07-03 do dziś
10572 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-07-03 do dziś
10672 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-07-03 do dziś
10772 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-07-03 do dziś
10872 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-07-03 do dziś
10972 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-14 do dziś
2data złożenia 29.04.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
3data złożenia 10.06.2009 okres KOREKTA SPRAWOWZDANIA ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-06-26 do dziś
4data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
5data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
6data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-12-14 do dziś
2OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
3ZATWIERDZENIE KOREKTY ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów