A-TU WAT LESZEK KASZA I JAKUB POPIÓŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000120270
Numer REGON: 630490284
Numer NIP: 6550005425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-14
Sygnatura akt[RDF/468573/23/515]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630490284 NIP 65500054252007-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TU WAT LESZEK KASZA I JAKUB POPIÓŁ SPÓŁKA JAWNA2019-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2002-07-03 do dziś
2. Adresulica OS. DĄBROWSZCZAKÓW nr domu 25 nr lokalu 34 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2002-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.12.2001 R. ANEKS Z DNIA 10.06.2002 R. -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 17.2002-07-03 do dziś
21 LIPCA 2011 R. ZMIENIONO § 2 I § 7 UMOWY SPÓŁKI2011-08-08 do dziś
301.10.2019 R., ZMIENIONO §2, §7, §8 I §9 UMOWY SPÓŁKI. 18.10.2019 R., ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK DO UMOWY SPÓŁKI, OKREŚLAJĄCY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.2019-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH A-TU WAT LESZEK KASZA A-TU WAT SŁAWOMIR KASZA -SPÓŁKA CYWILNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9796 I 97972002-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2002-07-03 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIÓŁ2019-11-04 do dziś
2. ImionaJAKUB PAWEŁ2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-11-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-11-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-11-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK LESZEK KASZA.2019-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2002-07-03 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2002-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-07-03 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2019-11-04 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-04 do dziś
329 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2019-11-04 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-11-04 do dziś
533 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-11-04 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-11-04 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-11-04 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-11-04 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-14 do dziś
2data złożenia 29.04.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
3data złożenia 10.06.2009 okres KOREKTA SPRAWOWZDANIA ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-06-26 do dziś
4data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
5data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
6data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-12-14 do dziś
2OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
3ZATWIERDZENIE KOREKTY ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów