„BONDI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000120261
Numer REGON: 430526210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2019-04-25
Sygnatura akt[RDF/108875/19/471]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP4305262102002-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONDI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W LUBLINIE nr w rejestrze 26982002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2002-06-26 do dziś
2. Adresulica KALINOWA nr domu 2 A nr lokalu 18 kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2002-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 03.04.1992 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR 999/92 PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM FLORKOWSKIM-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI; 2) 07.05.2002 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA BUCHLIŃSKA REP. A NR 1017/2002-PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2002-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z OD 1 DO 3 OSÓB POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU NALEŻĄ WSZELKIE SPRAWY NIE ZASTRZEŻONE DO KOMPETENCJI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I RADY NADZORCZEJ.2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEPECKI2002-06-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy134 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2002-06-26 do dziś
290 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-06-26 do dziś
329 56 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-26 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-26 do dziś
580 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-06-26 do dziś
622 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-06-26 do dziś
763 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
2data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-09-17 do dziś
3data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-09-17 do dziś
4data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-09-17 do dziś
5data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2002 -31.12.20022008-09-17 do dziś
6data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-09-17 do dziś
7data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-27 do dziś
8data złożenia 22.04.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-22 do dziś
9data złożenia 22.04.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-22 do dziś
10data złożenia 22.04.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-22 do dziś
11data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-24 do dziś
12data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
13data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-09-17 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042008-09-17 do dziś
401.01.2003 -31.12.20032008-09-17 do dziś
501.01.2002 -31.12.20022008-09-17 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062008-09-17 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-27 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-12-01 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-12-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów