FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GRZYBEX” T.GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000120224
Numer REGON: 276424795
Numer NIP: 6441115385
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/505930/23/691]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „GRZYBEX” T.GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA2008-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2002-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica MORCINKA nr domu 22 kod pocztowy 41-215 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2016-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ANEKSEM Z DNIA 29.05.2002 R. ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 11 PKT 3 ANEKSEM Z DNIA 07.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 22002-06-27 do dziś
2ANEKS DO UMOWY Z DNIA 3.12.2002 R.; ZMIANA PARAGRAFU 9; USUNIĘTO PUNKT 2 Z PARAGRAFU 9; ZMIANA PARAGRAFU 102003-10-07 do dziś
302.03.2008 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 2/2008 ZMIENIONO PAR.1, PAR.2, PAR.6, PAR.7, PAR.12 WYKREŚLONO PAR.142008-03-21 do dziś
429.01.2015 R. - ZMIENIONO: PAR.9, WYKREŚLONO: PAR.102015-04-10 do dziś
5UCHWAŁA Z DNIA 30.11.2022 R. O ZMIANIE PAR 16 DODANO USTĘP 2 ; UCHWAŁA Z DNIA 05.12.2022 R. ZMIANA PAR 9 I 102023-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ SPRZEDAŻ ART. OGÓLNOSPOŻYWCZYCH HURT-DETAL GRZYBOWSKI TADEUSZ, SPŁAWSKA ANNA, SPŁAWSKI TOMASZ SPÓŁKA CYWILNA, KTÓREJ WSPÓLNICY SĄ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ANNA SPŁAWSKA-PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SOSONOWCU POD NUMEREM 44354 TADEUSZ GRZYBOWSKI-PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU POD NUMEREM 45970 TOMASZ SPŁAWSKI-PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ POD NUMEREM 7340/2001 Z DNIA 01.12.2001 R. DOKONANO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2002-06-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ EDWARD2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-27 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2023-01-09 do dziś
2. ImionaTERESA KAROLINA2023-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST TADEUSZ GRZYBOWSKI I JAKO JEDYNY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2023-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2002-06-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ EDWARD2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2008-03-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-03-21 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-21 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-03-21 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 1.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
2data złożenia 26.02.2008 okres ROK 20022008-04-14 do dziś
3data złożenia 26.02.2008 okres ROK 20032008-04-14 do dziś
4data złożenia 26.02.2008 okres ROK 20042008-04-14 do dziś
5data złożenia 26.02.2008 okres ROK 20052008-04-14 do dziś
6data złożenia 24.10.2008 okres 2007 ROK2008-10-29 do dziś
7data złożenia 31.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-08 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-03 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-12 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-23 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
16data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
19data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
2ROK 20022008-04-14 do dziś
3ROK 20032008-04-14 do dziś
4ROK 20042008-04-14 do dziś
5ROK 20052008-04-14 do dziś
62007 ROK2008-10-29 do dziś
72008 ROK2009-09-08 do dziś
82009 ROK2010-08-03 do dziś
92010 ROK2011-08-12 do dziś
102011 ROK2012-07-23 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów