„BONUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000120214
Numer REGON: 014930314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-08-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/61386/17/412]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0149303142002-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 563972002-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2002-06-26 do dziś
2. Adresulica ŁĄCZYNY nr domu 2/52 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-820 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.1999 R. NOTARIUSZ TERESA JANECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1441/992002-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIK2002-06-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-06-26 do dziś
292 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA2002-06-26 do dziś
370 31 Z POŚREDNICTWO PRZY ZAKUPIE, SPRZEDAŻY, WYNAJMOWANIU I WYCENIE NIERUCHOMOŚCI2002-06-26 do dziś
480 42 Z EDUKACJA, W KTÓREJ NIE DA SIĘ ZDEFINIOWAĆ POZIOMU NAUCZANIA2002-06-26 do dziś
575 14 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2002-06-26 do dziś
665 22 Z UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH POZA SYSTEMEM BANKOWYM2002-06-26 do dziś
765 21 Z LEASING FINANSOWY2002-06-26 do dziś
871 33 Z LEASING OPERACYJNY2002-06-26 do dziś
965 23 Z USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO2002-06-26 do dziś
1074 14 USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-06-26 do dziś
1174 13 Z USŁUGI W ZAKRESIE BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-06-26 do dziś
1274 40 Z USŁUGI NA RZECZ REKLAMY2002-06-26 do dziś
1390 00 B USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA2002-06-26 do dziś
1492 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 20042009-08-21 do dziś
2data złożenia 29.06.2009 okres 20052009-08-21 do dziś
3data złożenia 29.06.2009 okres 20062009-08-21 do dziś
4data złożenia 29.06.2009 okres 20072009-08-21 do dziś
5data złożenia 29.06.2009 okres 20082009-08-21 do dziś
6data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-08 do dziś
7data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-08 do dziś
8data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-08 do dziś
9data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-08 do dziś
10data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-08 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-24 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-26 do dziś
13data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120042009-08-21 do dziś
220052009-08-21 do dziś
320062009-08-21 do dziś
420072009-08-21 do dziś
520082009-08-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-08 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-08 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-08 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów