FIRMA HANDLOWA „DOMATEX” SPÓŁKA JAWNA EDWARD MATOŃ, KRYSTYNA MATOŃ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000119984
Numer REGON: 351073010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-02-23
Sygnatura akt[RDF/469693/23/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DOMATEX” SPÓŁKA JAWNA EDWARD MATOŃ, KRYSTYNA MATOŃ2014-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-07-05 do dziś
2. Adresulica STRZELCÓW nr domu 21 nr lokalu 52 kod pocztowy 31-422 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.10.1992 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.04.1996 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01/12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.12.2001 R.2002-07-05 do dziś
201.09.2014 R., UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2014-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-07-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.12.2001 R.2002-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEDWARD MATOŃ, KRYSTYNA TABOR WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA DOMATEX2002-07-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-07-05 do dziś
3. Numer w rejestrze10548/I/922002-07-05 do dziś
5. Numer REGON3510730102002-07-05 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOŃ2002-07-05 do dziś
2. ImionaEDWARD PIOTR2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-07-05 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-07-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOŃ2014-12-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BOŻENA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-12-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOŃ2014-12-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BOŻENA2014-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATOŃ2002-07-05 do dziś
2. ImionaEDWARD PIOTR2002-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-07-05 do dziś
251 39 NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-07-05 do dziś
352 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA BAZARACH I TARGOWISKACH2002-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-27 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 20.07.20202020-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20162021-04-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20222023-02-23 do dziś
5OD 05.07.2002 DO 31.12.20142023-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów