YACHT XVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000119979
Numer REGON: 356547607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2017-03-28
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4245/17/797]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP3565476072003-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaYACHT XVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2012-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica - nr domu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.06.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KRZESZOWICE, REP. A NR 4196/20022002-06-25 do dziś
205.11.2012 R., NOT. WOJCIECH ZARZYCKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. MOSIĘŻNICZA 3, REP. A NR 13696/2012 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI USTĘPÓW OD I DO XXXIV WPROWADZA SIĘ NOWE PARAGRAFY OD I DO XXIII.2012-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
4. Numer KRS0000101614 2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 PLN2002-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157957,00 PLN2002-06-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 25.06.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 24.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 25.06.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-02-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
4data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-30 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 25.06.2002 R.-31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-11-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów