„BOX-PAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000119840
Numer REGON: 093069261
Numer NIP: 5591849527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-02-18
Sygnatura akt[RDF/369282/22/188]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOX-PAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość ŚWIECIE2002-06-24 do dziś
2. Adresulica CHEŁMIŃSKA nr domu 11 nr lokalu kod pocztowy 86-100 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA 2002-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MARCA 2002 ROKU, NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU, UL. KLASZTORNA 13 REP. A NUMER 1031/20022002-06-24 do dziś
213.10.2004 R., REPERTORIUM A NR 5482/2004 NOTARIUSZ ELŻBIETA RUTKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU UL. MESTWINA 4 PARAGRAF 10 -DODANO ZDANIE DRUGIE; PARAGRAF 13 -ZMIANA BRZMIENIA; PARAGRAF 14 ZMIANA BRZMIENIA.2005-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2005-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYK2013-09-05 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 55 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2002-06-24 do dziś
229 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-06-24 do dziś
321 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2002-06-24 do dziś
421 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-24 do dziś
551 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-06-24 do dziś
651 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU -MASZYN I NARZĘDZI DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-02-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-27 do dziś
3data złożenia 14.01.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-04-15 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres 2007.01.01 -2007.12.312008-07-30 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 2008-01-01 -2008-12-312009-07-13 do dziś
6data złożenia 02.08.2011 okres 2010-01-01 DO 2010-12-312011-08-22 do dziś
7data złożenia 08.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8data złożenia 21.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
9data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
10data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
11data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
12data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
13data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
14data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062008-04-15 do dziś
22007.01.01 -2007.12.312008-07-30 do dziś
32008-01-01 -2008-12-312009-07-13 do dziś
42010-01-01 DO 2010-12-312011-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062008-04-15 do dziś
22007.01.01 -2007.12.312008-07-30 do dziś
32008-01-01 -2008-12-312009-07-13 do dziś
42010-01-01 DO 2010-12-312011-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów