PIECE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000119650
Numer REGON: 356544448
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285786/21/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356544448 NIP 55123119062007-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIECE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WADOWICE2002-06-24 do dziś
2. Adresulica LEGIONOW nr domu 3 kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA 2002-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO DNIA 12.06.2002 R., W WADOWICACH W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6, PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ ZAJĄC, REPERTORIUM A NR 2113/20022002-06-24 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2006 R. REPERTORIUM A NUMER 9038/2006 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ PIWOWARCZYK Z KANCELARII NOTARIANEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-09-29 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z 16 PAŹDZIERNIKA 2006 R. REP. A NUMER 9696/2006 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ZOFIĘ PIWOWRCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ZMIENIONO: § 7, § 10, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 24 UMOWY SPÓŁKI.2006-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRKO2002-06-24 do dziś
2. ImionaJAN2002-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIRKO2006-10-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2006-10-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-09-10 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-10 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 12.06.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 12.06.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 12.06.2002 -31.12.20022004-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-04-05 do dziś
4data złożenia 20.09.2006 okres 20052006-09-29 do dziś
5data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
6data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
7data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-04-22 do dziś
8data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
9data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
10data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
11data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
12data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
13data złożenia 17.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
14data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
16data złożenia 24.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
17data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
18data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-09-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-04-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-09-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2009-04-22 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 ROK2009-04-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów