„BUDEKSPERT DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000119383
Numer REGON: 016242564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2011-01-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/998/11/10]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162425642002-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEKSPERT DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 592082002-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica 8 POPRZECZNA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 04-616 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDEKSPERT DEVELOPMEMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-17 do dziś
2. Siedzibakraj EGIPT województwo HURGADA miejscowość HURGADA2011-01-17 do dziś
3. Adresmiejscowość HURGADA ulica MUBARAK 6 nr domu 122 nr lokalu 2 kraj EGIPT 2011-01-17 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.1999 R. NOTARIUSZ ALICJA JANOWSKA, WARSZAWA, REP. A-11416/99 08.03.2002 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZĄBKACH, REP. A-1285/2002, ZMIANA: §2, §10, §14, §15, §27, TEKST JEDNOLITY2002-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2003-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 PLN2003-09-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2002-06-20 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MARIAN2002-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2002-06-20 do dziś
245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2002-06-20 do dziś
345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-06-20 do dziś
445 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-06-20 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY2002-06-20 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI2002-06-20 do dziś
755 12 Z PROWADZENIE HOTELI I MOTELI2002-06-20 do dziś
863 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-06-20 do dziś
974 40 Z REKLAMA2002-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2011-01-112011-01-17 do dziś