FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HYDROMET SPÓŁKA JAWNA WOJAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000119334
Numer REGON: 273619392
Numer NIP: 6262684184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[RDF/467097/23/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2736193922006-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HYDROMET SPÓŁKA JAWNA WOJAK2009-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2002-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica ŁAGIEWNICKA nr domu 34A kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2012-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.09.1997 R. 20.03.2002 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2002-06-27 do dziś
227.02..2008 R.-ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-03-05 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31.12.2008 R. POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PARAGRAFOM 1, 2, 3, 4, 5 NA DZIEŃ 01.01.2009 R. ORAZ DODANIE PARAGRAFU 10. 28.01.2009 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI § 3 PKT F2009-02-06 do dziś
418.01.2018 ZMIENIONO: § 32018-02-09 do dziś
531.12.2021 R., ZMIENIONO §62022-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.01.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓLKE JAWNĄ DANE PODMIOTU Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT REJESTROWY: F.H.U. HYDROMET S.C. SABINA MICHLA-WOJAK, JANUSZ WOJAK NUMERY WPISÓW W EWIDECJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 29335, 29, 3362002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHLA WOJAK2002-06-27 do dziś
2. ImionaSABINA JANINA2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAK2002-06-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAK2009-02-06 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRAWO WSPÓLNIKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAK2002-06-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHLA WOJAK2002-06-27 do dziś
2. ImionaSABINA JANINA2002-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAK2009-02-06 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2008-03-05 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-03-05 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-02-06 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-09 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-09 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-09 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-26 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów