KRAJOWE CENTRUM WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW POLSKIEGO FUTBOLU CHAMPION

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000119046
Numer REGON: 932122279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391199/22/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2002-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932122279 NIP 69124654182012-07-09 do dziś
3. NazwaKRAJOWE CENTRUM WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW POLSKIEGO FUTBOLU CHAMPION2010-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU, WYDZIAŁ I CYWILNY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze A ST 98/992002-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2010-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica KASZTANOWA nr domu 5 „B” kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2010-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.07.1999 R.2002-06-21 do dziś
211.12.2009 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU STATUTU ORAZ UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2010-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA LEGNICA2010-06-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2010-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASEK2010-06-30 do dziś
2. ImionaCELINA MARIA2010-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASEK ORŁOWSKI2010-06-30 do dziś
2. ImionaROMAN2002-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-21 do dziś
4. Numer KRSPREZYDENT ZARZĄDU2002-06-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASEK2002-06-21 do dziś
MASEK ORŁOWSKA2010-06-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2002-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-06-30 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2002-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2010-06-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2010-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWICZ2010-06-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2010-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELICKI2002-06-21 do dziś
2. ImionaALFONS WIESŁAW2002-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2011 okres ZA ROK 20102011-09-07 do dziś
2data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
3data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
4data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-28 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-28 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-28 do dziś
8data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
9data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
10data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
12data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20102011-09-07 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPIERANIE MŁODYCH TALENTÓW POLSKIEGO FUTBOLU.2010-06-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów