„HI - FLOWERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000118864
Numer REGON: 634363430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2015-10-21
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/30062/15/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HI - FLOWERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2002-06-19 do dziś
2. Adresulica WIERZBOWA nr domu 109 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2002-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117-05-2002 R., ; NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. LIBELTA 14/3; REPERTORIUM A NR 2364/20022002-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION I NAWOZÓW2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2015 okres OD 17.05.2002 DO 31.12.20022015-10-21 do dziś
2data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-10-21 do dziś
3data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-10-21 do dziś
4data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-10-21 do dziś
5data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-10-21 do dziś
6data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-21 do dziś
7data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-21 do dziś
8data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-21 do dziś
9data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-21 do dziś
10data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-21 do dziś
11data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-21 do dziś
12data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
13data złożenia 03.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2002 DO 31.12.20022015-10-21 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-10-21 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-10-21 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-21 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-21 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-21 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-21 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2002 DO 31.12.20022015-10-21 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-10-21 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-10-21 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-21 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-21 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-21 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-21 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2015 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.07.2015 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ZDZISŁAWĘ CZEREMCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2245/20152015-10-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO.2015-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoVAN DER BURG DARCZUK2015-10-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/2015 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.07.2015 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ZDZISŁAWĘ CZEREMCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2245/20152015-10-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów