„BUDOMEX GÓRNIAK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000118479
Numer REGON: 830132733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[RDF/281565/21/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP8301327332002-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMEX GÓRNIAK” SPÓŁKA JAWNA2020-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STASZOWSKI gmina POŁANIEC miejscowość KAMIENIEC2002-06-26 do dziś
2. Adresnr domu 8 kod pocztowy 28-230 poczta POŁANIEC 2005-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DN. 23.04.1992 R. -UMOWA SPÓŁKI. DN. 14.02.2002 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2002-06-26 do dziś
215.04.2005 ROK ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 3, § 6.2005-10-11 do dziś
301.04.2016 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I UST. 2, § 7 PKT 3-5, § 9 UST. 1-3, § 10 UST. 1-2, § 11 UST. 1-2, § 13, § 14, § 17, § 28.2016-06-08 do dziś
420.12.2019 R., ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 1 PKT. 1, § 1 PKT 2, § 2, § 7, § 9 PKT 1, § 10 PKT 1, § 11 PKT. 1, § 11 PKT 2; USUNIĘTO § 10 PKT 2.2020-07-01 do dziś
531.12.2020 R., ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 11 PKT. 1 I 2, § 23 - UCHYLONO PKT. D.2021-01-29 do dziś
628.01.2021 R., ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 11 PKT. 1 I 2 ORAZ § 21.2021-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.; WSPÓLNICY SPÓŁKI „BUDOMEX” -KAZIMIERZ GÓRNIAK-SPÓŁKA JAWNA2002-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „BUDOMEX” GÓRNIAK TERESA, GÓRNIAK KAZIMIERZ2002-06-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-26 do dziś
3. Numer w rejestrzeNR 16, NR 172002-06-26 do dziś
5. Numer REGON8301327332002-06-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2002-06-26 do dziś
2. ImionaTERESA2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2016-06-08 do dziś
2. ImionaMAREK2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZDĘKIEWICZ2016-06-08 do dziś
2. ImionaMARZENA2016-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM.2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZDĘKIEWICZ2020-07-01 do dziś
2. ImionaMARZENA2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2020-07-01 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNIAK2002-06-26 do dziś
2. ImionaTERESA2002-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-03-19 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-03-19 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-03-19 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-03-19 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-19 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-03-19 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-19 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-19 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-19 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów