SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000118276
Numer REGON: 000974771
Numer NIP: 8130008607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/350872/21/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000974771 NIP 81300086072007-07-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH2002-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS NR 5492002-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-06-14 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 7A kod pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW 2002-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.02.1982 R.2002-06-14 do dziś
226.09.2003 R. -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2003-10-21 do dziś
310.06.2011 R.- UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2012-01-10 do dziś
429.06.2018R., PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2018-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. PREZES ZARZĄDU DO DOKONYWANIA JEDNOOSOBOWO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2002-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZURCZAK2018-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-05 do dziś
21. NazwiskoPLICHOWSKA2011-01-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANNA2011-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICHOŁAI2018-03-05 do dziś
2. ImionaLECH IGOR2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASNY2018-03-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZKA2018-03-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2018-03-05 do dziś
2. ImionaMARIAN RYSZARD2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCHAŁA2018-03-05 do dziś
2. ImionaMAREK2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHABOWSKA RUSIN2018-03-05 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JULIA2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTURSKA2018-03-05 do dziś
2. ImionaALINA2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoTROJANOWSKA2018-03-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2018-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaA) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANYCH” Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU W ZAKRESIE NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SPÓŁDZIELNI, ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB BĘDĄCYCH W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU SPÓŁDZIELNI W SZCZEGÓLNOŚCI DO USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENOSZENIA ICH WŁASNOŚCI W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 12 I ART. 17 ZE ZNACZKIEM 14 USTAWY Z DNIA 15.12.2000R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (TJ. DZ. U. Z 2015R. POZ. 1892) ORAZ DO WYKONYWANIA PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ROSZCZEŃ OSÓB Z KTÓRYMI SPÓŁDZIELNIA ZAWARŁA UMOWĘ O BUDOWĘ LOKALU, W TYM DO USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI TYCH LOKALI I PRZENOSZENIA ICH WŁASNOŚCI NA RZECZ TYCH OSÓB, A TAKŻE DO WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI SPRAWAMI OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE B) SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIMI URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI, SĄDAMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE DO ODBIORU KORESPONDENCJI.2018-03-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 322002-06-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy1DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZANIOWYCH SPÓŁDZIELNIA MOŻE: 1) BUDOWAĆ DOMY JEDNORODZINNE W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW, LUB INNE DOMY W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NICH LOKALI MIESZKALNYCH; 2) PRZYDZIELAĆ CZŁONKOM LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH: A) LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, B) WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU, 3) PRZYDZIELAĆ CZŁONKOM LOKALE UŻYTKOWE, 4) WYNAJMOWAĆ OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE, 5) BUDOWAĆ GARAŻE I ODDAWAĆ JE CZŁONKOM W UŻYWANIE NA ZASADACH PAR. 65-72 STATUTU, 6) BUDOWAĆ LOKALE MIESZKALNE PRZY WYKORZYSTANIU KREDYTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO, 7) NABYWAĆ BUDYNKI I LOKALE OKREŚLONE W PUNKTACH OD 1 DO 6.2002-06-14 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-09 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-09 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-09 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-09 do dziś
690 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ REKREACJĄ I SPORTEM2018-10-09 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 22.08.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-06-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-06 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
9data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
10data złożenia 19.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102012-01-10 do dziś
11data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
13data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
14data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-01-10 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-06-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-01-10 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów