SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000118181
Numer REGON: 690308060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[RDF/460973/22/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 690308060 NIP 81810006852007-09-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE MŁODYCH”2004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze ARS XII 7232002-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI miejscowość SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI2002-06-13 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE MŁODYCH nr domu 16 nr lokalu 1 kod pocztowy 39-120 poczta SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 2002-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.10.1995 R.2002-06-13 do dziś
2ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWAŁA NR 7/03 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DN.19 WRZEŚNIA 2003 R.2004-03-12 do dziś
3NOWY STATUT Z 26.06.2006 R.2006-08-28 do dziś
4NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ UCHWALONY NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 29.11.2007 R. UCHWAŁA ZPCZ NR 9/07.2008-02-11 do dziś
526.06.2015, ZMIANA, PAR. 28, PAR. 39, PAR. 49, PAR. 139, PAR. 148, USUNIĘTO W PAR. 4 PKT 1.3, W PAR. 6 UST. 3, W PAR. 7 UST. 1 PKT 3-4, 7-11, UST. 2 PKT 1, W PAR. 12 UST. 1 PKT 16, 18 LIT. A, C, W PAR. 14 PKT 5, W PAR. 18 UST. 1 PKT 4, W PAR. 30 UST. 3, W PAR. 34 PKT 17, W PAR. 48 UST. 1 PKT 3, W PAR. 54 PKT 1, PAR. 55-64, PAR. 87-88, W PAR.89 UST. 1 PKT 1, PAR. 98-99, PAR. 101, PAR. 104, PAR. 107-108, PAR. 113-116, PAR. 121-123, PAR. 124-1272015-11-17 do dziś
615.06.2018R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPŁDZIELNI NR 8/2018 ZMIANA: PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 12 UST. 1, PAR. 13 PKT 1, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 28, PAR. 55, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 82, PAR. 84, PAR. 86, USUNIĘCIE: PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13 PKT. 2 I 6, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 36 UST. 4, PAR. 40 UST. 1 PKT 13, PAR. 119, PAR. 1232018-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW W TYM PREZESA I DWÓCH CZŁONKÓW. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĘCIĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBO PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAWORSKA2019-11-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-21 do dziś
21. NazwiskoGARBARZ2019-11-21 do dziś
2. ImionaJERZY2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-21 do dziś
31. NazwiskoBIESZCZAD2009-08-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ŁUKASZ2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-28 do dziś
41. NazwiskoBOŻEK2006-08-28 do dziś
2. ImionaJAN2006-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-28 do dziś
51. NazwiskoMARKIEWICZ2005-09-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-27 do dziś
61. NazwiskoŚWIDER2004-03-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-12 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-12 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRAUS2022-08-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MAŁGORZATA2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYZIO2022-08-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KAZIMIERA2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2022-08-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŁA2022-08-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTON2022-08-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDAN2020-11-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUCZEK2019-11-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBUKOWSKA KOCUR2015-01-26 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI O STATUSIE MIESZKAŃ CZŁONKÓW I PODPISYWANIE KORESPONDENCJI W TYM ZAKRESIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2015-01-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ OSÓB TRZECICH ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-11 do dziś
293 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM REALIZOWANA POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW, ICH RODZIN I ŚRODOWISKA, TAKŻE NA RZECZ WŁAŚCICIELI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORAZ OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWA DO LOKALI MOGĄCYCH Z NIEJ KORZYSTAĆ ODPŁATNIE NA PODSTAWIE UMÓW ZAWIERANYCH ZE SPÓŁDZIELNIĄ2008-02-11 do dziś
368 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK REALIZOWANA PRZEZ: 1. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI 2. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2008-02-11 do dziś
468 10 Z NABYWANIE, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, REALIZOWANE PRZEZ: 1. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-02-11 do dziś
568 10 Z2008-02-11 do dziś
668 10 Z2008-02-11 do dziś
768 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA NA WŁASNY RACHUNEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-11 do dziś
868 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA NA WŁASNY RACHUNEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-11 do dziś
968 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK POPRZEZ: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy1BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-02-11 do dziś
3. #NA#1BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 25.07.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002002-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R.DO 31.12.2004 R. data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R.DO 31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 2005 R.2006-08-28 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 2011 R.2012-08-28 do dziś
11data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
12data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
19data złożenia 22.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-29 do dziś
20data złożenia 22.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
32007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
72011 R.2012-08-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R.DO 31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
22005 R.2006-08-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-06 do dziś
42007 R.2008-07-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
82011 R.2012-08-28 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów