BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000117848
Numer REGON: 631533357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2016-02-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/37198/15/732]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6315333572002-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 66872002-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-06-14 do dziś
2. Adresulica ŚNIADECKICH nr domu 23 nr lokalu 2 kod pocztowy 60-773 poczta POZNAŃ 2002-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU ODDZIAŁ W NOWYCH TŁOKACH2002-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość NOWE TŁOKI2002-06-14 do dziś
3. Adresnr domu 11 A kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN 2002-06-14 do dziś
21. Firma oddziałuBUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POZNANIU ODDZIAŁ W WĄSOWIE2002-06-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina NOWY TOMYŚL miejscowość WĄSOWO2002-06-14 do dziś
3. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 64-314 poczta KUŚLIN 2002-06-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.01.1992 R., REP. A NR 988/92, NOTARIUSZ URSZULA STERLING, K.N., UL. DZIAŁYŃSKICH 10 POZNAŃ.2002-06-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2004, REP. A 17426/2004, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: TYTUŁ I 19 PARAGRAFÓW ZASTĘPUJE SIĘ NOWYM TYTUŁEM I 21 PARAGRAFAMI -NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2004-11-24 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 R., REP. A NR 1878/2013 PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM GLANOWSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. 23 LUTEGO 21/3 WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY: -USUNIĘTO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 4 UMOWY I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, -USUNIĘTO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 6 UST. 6 UMOWY I NADANO MU NOWE BRZMIENIE -USUNIĘTO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 7 UMOWY I NADANO MU NOWE BRZMIENIE -USUNIĘTO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 13 UMOWY I NADANO MU NOWE BRZMIENIE -USUNIĘTO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 16 UST. 1 I UST. 2 UMOWY I NADANO MU NOWE BRZMIENIE. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2004-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIEŁA2002-06-14 do dziś
2. ImionaJAN2002-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-11-15 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-11-15 do dziś
322 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2013-11-15 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-15 do dziś
522 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-11-15 do dziś
622 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-11-15 do dziś
716 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-11-15 do dziś
825 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2013-11-15 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-15 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-09-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-14 do dziś
5data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-08-28 do dziś
7data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
22012 R.2013-08-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-14 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
52012 R.2013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów