INSTYTUT TECHNIK ŚRODOWISKOWYCH ATMOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000117489
Numer REGON: 017491826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277534/21/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017491826 NIP 52522414382009-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNIK ŚRODOWISKOWYCH ATMOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 66/68 nr lokalu 317 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSTYTUT TECHNIK ŚRODOWISKOWYCH ATMOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2018-09-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2018-09-27 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. JANA ŁANGOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 45-031 poczta OPOLE kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2001 ROK, NOTARIUSZ -JANUSZ MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL CHMIELNA 9, W WARSZAWIE, REP. A NR 14362/2001; 08.05.2002 ROK, NOTARIUSZ -JANUSZ MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. CHMIELNA 9, W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 4223/2002; ZMIENIONO PAR. 2, 12, 30-1, 31; SKREŚLONO PAR. 20-29, 34, 36-38.2002-06-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY ZDNIA 07 CZERWCA 2006 R., REPERTORIUM A NUMER 5023/2006 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU PRZY ULICY KOŁĄTAJA 11, ASESOR NOTARIALNY IGOR FRĄSZCZAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WALDEMARA MYGI. ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI, TJ. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ NADANO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2006 R. REP. A NUMER 8856/2006, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 11, NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2006-09-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2009 R., REPERTORIUM A NR 511/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, UL. OZIMSKA NR 9-11/2, NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ, ZMIENIONO PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI2009-04-03 do dziś
424.11.2009 R. NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 4979/2009, ZMIENIONO PAR. 2 I 7.2009-12-07 do dziś
512.09.2016R. KN W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, REP. A NR 9782/2016, ZMIENIONO § 2, § 7 UMOWY SPÓŁKI2016-10-06 do dziś
603.07.2018R. REP. A NR 2351/2018, NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, DODANO § 2(1), ZMIENIONO § 11 01.08.2018R. REP. A NR 2671/2018, APLIKANTKA NOTARIALNA KAROLINA KASPER Z UPOWAŻNIENIA SWOJEGO PATRONA NOTARIUSZA DANUTY TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIENIONO § 2, 3, 72018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5306002382014-01-22 do dziś
4. Numer KRS0000064312 2014-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD WIELOOSOBOWY-WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2002-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDAN2016-10-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANDRZEJ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-10-06 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-10-06 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-10-06 do dziś
472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2016-10-06 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-10-06 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-06 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-10-06 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-10-06 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-23 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
4data złożenia 04.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-19 do dziś
5data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
6data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
9data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-07 do dziś
10data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
11data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
12data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
14data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-17 do dziś
15data złożenia 07.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-28 do dziś
16data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
17data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
18data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-06-17 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-01 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-05-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów