A. RAYMOND JABLONEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000117411
Numer REGON: 015251733
Numer NIP: 5262001339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24509/23/423]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2002-06-10 do dziś
3. NazwaA. RAYMOND JABLONEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2002-06-10 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA. RAYMOND JABLONEC SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENUM2017-11-16 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoVEREJNY RESTRIK (OBCHODNI REJSTRIK) C112072017-11-16 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2023-01-20 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WROCŁAW ulica UL. PIŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 54-618 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-01-20 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CZECHY jednostka podziału terytorialnego miejscowość JABLONEC NAD NYSĄ ulica CS. ARMADY nr domu 27 nr lokalu kod pocztowy 466-05 poczta JABLONEC NAD NYSĄ 2017-11-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-10 do dziś
CERMAK2014-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-04-15 do dziś
TOMAS2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-10 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoMARCINISZYN2023-01-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 19.04.20042004-05-10 do dziś
2data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-24 do dziś
3data złożenia 28.03.2007 okres ROK 20062007-03-30 do dziś
4data złożenia 07.04.2008 okres ROK 20072008-05-15 do dziś
5data złożenia 02.03.2009 okres ROK 20082009-04-28 do dziś
6data złożenia 02.03.2010 okres ROK 20092010-03-12 do dziś
7data złożenia 18.05.2011 okres ROK 20102011-05-23 do dziś
8data złożenia 19.03.2012 okres ROK 20112012-03-26 do dziś
9data złożenia 04.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-08 do dziś
10data złożenia 13.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
11data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
12data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-11 do dziś
13data złożenia 07.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-16 do dziś
14data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
15data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
16data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
17data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
18data złożenia 07.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
19data złożenia 12.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów