„L.G.I.E. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000117174
Numer REGON: 473044979
Numer NIP: 7282441686
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2011-01-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22792/10/555]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.G.I.E. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy —— poczta —— kraj POLSKA 2011-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2002 REPERTORIUM A NR 840/2002 NOTARIUSZ WACŁAW MRÓZ KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA 1432002-06-11 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.05.2003 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 834/2003 PRZED NOTARIUSZEM WACŁAWEM MROZEM, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI; ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI.2003-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOUVEL2002-06-11 do dziś
2. ImionaGUILLAUME GILBERT2002-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIS2002-06-11 do dziś
2. ImionaMAREK2002-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2002-06-11 do dziś
245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-06-11 do dziś
345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-06-11 do dziś
445 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-06-11 do dziś
545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-06-11 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2002-06-11 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-06-11 do dziś
845 44 A MALOWANIE2002-06-11 do dziś
945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-06-11 do dziś
1051 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2002-06-11 do dziś
1151 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2002-06-11 do dziś
1220 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2002-06-11 do dziś
1351 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-06-11 do dziś
1451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-06-11 do dziś
1551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-06-11 do dziś
1651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-06-11 do dziś
1752 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-06-11 do dziś
1860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-06-11 do dziś
1928 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2002-06-11 do dziś
2028 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2002-06-11 do dziś
2126 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-06-11 do dziś
2220 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2002-06-11 do dziś
2320 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-06-11 do dziś
2420 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2002-06-11 do dziś
2520 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2002-06-11 do dziś
2645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-06-11 do dziś
2745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-06-11 do dziś
2845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-06-11 do dziś
2950 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-07-11 do dziś
3051 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-07-11 do dziś
3151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-07-11 do dziś
3251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-07-11 do dziś
3336 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2003-07-11 do dziś
3436 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-07-11 do dziś
3526 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2003-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów