FIRMA „ELWIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000117022
Numer REGON: 510240821
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[RDF/421683/22/355]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP5102408212002-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „ELWIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 15152002-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2002-06-07 do dziś
2. Adresulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2002-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.1994 R. NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 755/19942002-06-07 do dziś
220.12.2003 R. NOTARIUSZ TERESA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNKU, REP. A NR 6342/2003-ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11 UMOWY; 06.02.2004 R. NOTARIUSZ TERESA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNKU, REP. A NR 500/2004SPROSTOWANO PAR. 7 UMOWY2004-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWUOSOBOWO2002-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWISZOWATY2002-06-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAZIMIERZ2002-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWISZOWATA2002-06-07 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-05-10 do dziś
247 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-10 do dziś
346 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2021-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R., 2003 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R., 2003 R.2005-04-29 do dziś
2data złożenia 09.03.2006 okres ZA 2004 R.2006-04-07 do dziś
3data złożenia 10.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-16 do dziś
4data złożenia 18.02.2013 okres 2006 ROK2013-03-13 do dziś
5data złożenia 18.02.2013 okres 2007 ROK2013-03-13 do dziś
6data złożenia 18.02.2013 okres 2008 ROK2013-03-13 do dziś
7data złożenia 18.02.2013 okres 2009 ROK2013-03-13 do dziś
8data złożenia 18.02.2013 okres 2010 ROK2013-03-13 do dziś
9data złożenia 18.02.2013 okres 2011 ROK2013-03-13 do dziś
10data złożenia 18.09.2013 okres 2012 R.2013-10-30 do dziś
11data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12data złożenia 18.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
13data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
14data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
15data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-07 do dziś
18data złożenia 11.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
19data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 R.2006-04-07 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-16 do dziś
32006 ROK2013-03-13 do dziś
42007 ROK2013-03-13 do dziś
52008 ROK2013-03-13 do dziś
62009 ROK2013-03-13 do dziś
72010 ROK2013-03-13 do dziś
82011 ROK2013-03-13 do dziś
92012 R.2013-10-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-16 do dziś
22006 ROK2013-03-13 do dziś
32007 ROK2013-03-13 do dziś
42008 ROK2013-03-13 do dziś
52009 ROK2013-03-13 do dziś
62010 ROK2013-03-13 do dziś
72011 ROK2013-03-13 do dziś
82012 R.2013-10-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów