„ASTERIX” MULTIMEDIA COMPANY PAWEŁ DECZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000116992
Numer REGON: 473052335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2005-07-19
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/11336/5/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2002-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTERIX” MULTIMEDIA COMPANY PAWEŁ DECZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2002-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-06-10 do dziś
2. Adresulica ŁĄKOWA nr domu 11 kod pocztowy 90-562 poczta ŁÓDŹ 2003-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106 GRUDNIA 2001 R.-KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ BOGNA GAŁĄZKA-MIKINA, REPERTORIUM A NR 5500/2001. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20 MAJA 2002 R.-REPERTORIUM A NR 2246/2002 ZMIENIONO § 8 UMOWY.2002-06-10 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.04.2003 R., REPERTORIUM A NR 1472/2003, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ BOGNĘ GAŁĄZKA-MIKINA -KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 12 POPRZEZ DODANIE PUNKTU 2.2004-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECZYŃSKI2002-06-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LESZEK2002-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2002-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2002-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECZYŃSKA2004-03-03 do dziś
2. ImionaIRENA ZOFIA2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2004-03-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2004-03-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego106.879,00 ZŁ2004-03-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ.2002-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECZYŃSKI2002-06-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ LESZEK2002-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-06-10 do dziś
251 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-06-10 do dziś
364 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-06-10 do dziś
451 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów