FIRMA HANDLOWA OFERTA PLUS M.C.P. BROŻYNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000116969
Numer REGON: 390709940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396845/22/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3907099402005-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA OFERTA PLUS M.C.P. BROŻYNA SPÓŁKA JAWNA2017-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina WĄDROŻE WIELKIE miejscowość WĄDROŻE WIELKIE2002-06-11 do dziś
2. Adresnr domu 249 kod pocztowy 59-430 poczta WĄDROŻE WIELKIE kraj POLSKA 2002-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2001 R.2002-06-11 do dziś
229.12.2004 R. ZMIENIONO § 4, 5 I 8 UMOWY.2005-01-26 do dziś
37.12.2010 R. -ZMIENIONO § 4 I § 8 UMOWY SPÓŁKI. 29.12.2010 R. -ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2011-01-04 do dziś
431.07.2016 R. - ZMIENIONO: § 1, § 4, § 5, § 8 UMOWY SPÓŁKI2017-01-11 do dziś
531.12.2020 R. - ZMIENIONO: § 8 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale22.12.2001 -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „OFERTA PLUS” MCP BROŻYNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ, W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH WSPÓLNICY ZAREJESTROWANI BYLI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU GMINY WĄDROŻE WIELKIE MAŁGORZATA BROŻYNA POD NUMEREM 538/01, CZESŁAW BROŻYNA POD NUMEREM 539/01, PIOTR BROŻYNA POD NUMEREM 540/01. PODMIOT MIAŁ NADANY REGON 3907099402002-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA2002-06-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2002-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-11 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA PIELA2017-12-12 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WATROŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2002-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA2017-01-11 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA2002-06-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2002-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-01-04 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-01-04 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-01-04 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-01-04 do dziś
513 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-01-04 do dziś
646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-11 do dziś
247 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-11 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-11 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów