SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000115857
Numer REGON: 001294216
Numer NIP: 6750005648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-12-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/42062/23/909]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012942162002-06-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO2002-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze S-414/A2002-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARII I BOLESŁAWA WYSŁOUCHÓW nr domu 6B kod pocztowy 30-611 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI ZATWIERDZONY 30.VI.1995 R. UCHWAŁĄ NR 6/95 -ZPCZ.2002-06-25 do dziś
208 GRUDNIA 2003 R. -NZPCZ -UCHWAŁA NR 5/2003 PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU.2004-01-06 do dziś
3ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 19.06.2006 R. UCHWAŁA NR 5/2006 -TEKST JEDNOLITY ZMIANY: § 3 WERS 1 I 2, § 7 PKT 3, § 8 UST. 1 PKT 1, § 10 UST. 3 I 9, § 11 UST. 1 PKT 11 I 12, 14-19, § 11 UST. 2, § 12, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1, § 18 UST. 2, § 27 UST. 1, § 28 UST. 1, § 39, § 40, § 41, § 60 UST. 2, § 66 UST. 1, § 79 UST. 3, § 91, § 92, § 93, § 96 PKT 1-4, § 98, § 101 PKT 4, § 104, § 105, § 109 UST. 1 PKT 1, § 118, § 123 UST. 1, § 131 UST. 1, § 132 UST. 1, § 139 UST. 1, § 141 UST. 1, § 145, § 149, § 152 UST. 2 I 3, § 154, § 155 PKT 13, § 163 UST. 3, § 164 UST. 2, § 165 UST. 2, § 168 UST. 1, § 170 UST. 1, § 174 UST. 1, § 177 UST. 5 WYKREŚLENIA: § 11 UST. 1 PKT 13, § 32 UST. 2, § 33 OD SŁOWA „I ZOBOWIĄZAĆ...”, § 34 UST. 2, § 36, § 37 UST. 1 OSTATNIE ZDANIE, § 37 UST. 2 OD SŁOWA „A OSOBA...”, § 60 UST. 2 I 3, § 75 UST. 2 -ZDANIE DRUGIE, § 76 UST. 5 OD SŁOWA „JEŻELI JEDNAK...”, § 81, § 82, § 90 UST. 1 OD SŁOWA „PRZED...”, § 102, § 110, § 119, § 128, § 129, § 132 UST. 2 I 3, § 137 UST. 2-5, § 178. NOWE ZAPISY: § 16 UST. 2 PKT 13, § 17 UST. 5-7, § 19 UST. 4, § 31 UST. 1-3, § 79 UST. 3 PKT 2, § 86 UST. 3, § 87 UST. 1 PKT 1-5, UST. 2, § 89 UST. 3, § 110, § 149, § 166, § 168 UST. 6, § 170 UST. 2 I 3, § 172, § 174 UST. 4 PKT 1-5, § 176 UST. 2-4 ZMIANY NUMERACJI § §: § 31-35 NA § 32-36, § 60 ZMIANA NR UST. 3-9, § 83-101, § 81-100, § 103-199 NA § 101-118 NA § 108-116, § 120-127 NA § 117-124, § 130-176 NA § 125-171, § 177 NA § 173, § 178 NA § 1742006-09-13 do dziś
420.10.2009 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU WPROWADZAJĄC ZMIANY W §§ 1-135 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2009-12-04 do dziś
509.06.2010 R. UCHWAŁA NR 6/2010, ZMIANA § 79 UST. 3, WPROWADZONO NOWY USTĘP § 79 UST. 3 A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2010-07-08 do dziś
630.05.2012 R. -ZMIANA § 96 UST. 1 I 2 ORAZ § 120 UST. 3 STATUTU2012-07-10 do dziś
723.05.2018 R. - UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU WPROWADZAJĄC ZMIANY W §§ 1-116 I USUWAJĄC §§ 117-1352018-07-31 do dziś
823.05.2019 R. ZMIANY: § 71 UST.2; § 79 UST.6; WYKRESLENIA: § 77 UST.13; § 87 UST.22019-06-07 do dziś
922 CZERWCA 2023 R., - ZMIANA: § 6 UST. 8 , § 7 UST. 3 ZOSTAJE UCHYLONY; ZMIANA: § 8 UST. 3 I § 8 UST. 4 , § 12, § 13 UST. 2 PKT 4, § 26 UST. 1, § 29 UST. 3, § 31 UST. 1, § 32 UST. 1, § 49 , § 64 UST. 1 PKT 2, § 75 UST. 1, § 75 UST. 3, § 77 UST. 10, § 80 UST. 3, § 84 UST. 4, § 86 UST. 1, § 88 UST. 2, § 92 UST. 3 ZD. 2, § 95, § 103 UST. 1 , § 105 UST. 3, § 106 UST. 1 , § 112 UST. 1 .2023-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT2023-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLASKOWSKA SAJAK2019-04-05 do dziś
2. ImionaMARTA MAŁGORZATA2019-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-05 do dziś
21. NazwiskoHYBEL2019-04-05 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2019-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZORT2023-12-13 do dziś
2. ImionaROBERT2023-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIK2023-12-04 do dziś
2. ImionaMAREK2023-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2023-12-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYDOŃ2023-12-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENIOWSKA2023-12-04 do dziś
2. ImionaMARZENA2023-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZYK2023-12-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2023-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2018-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORTA2018-07-31 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADEJOWICZ2018-07-31 do dziś
2. ImionaANTONI MARIAN2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2018-07-31 do dziś
2. ImionaJAKUB PIOTR2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUNO KAMIŃSKI2012-07-10 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JANUSZ2012-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-31 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-31 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-31 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-07-31 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-12 do dziś
4data złożenia 10.10.2006 okres 01.01.2006 DO 30.06.20062007-01-04 do dziś
5data złożenia 31.05.2007 okres 01.07.2006-31.12.20062007-06-06 do dziś
6data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-18 do dziś
7data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
9data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
10data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
13data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
15data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
21data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 DO 30.06.20062007-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 DO 30.06.20062007-01-04 do dziś
201.07.2006-31.12.20062007-06-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 DO 30.06.20062007-01-04 do dziś
201.07.2006-31.12.20062007-06-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2007-01-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniDOKONUJE SIĘ Z DNIEM 30 CZERWCA 2006 R. PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO POPRZEZ WYDZIELENIE Z NIEJ NOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POD NAZWĄ „SĄSIEDZKA”, W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR 175125 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM PRZY UL. KOBIERZYŃSKIEJ NR 120 W KRAKOWIE. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO ZACHOWUJE PO PODZIALE SWOJĄ DOTYCHCZASOWĄ NAZWĘ. CZŁONKOWIE SM KASPERSKIEGO POSIADAJĄCY SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY, POŁOŻONYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOBIERZYŃSKIEJ 120 W KRAKOWIE, STAJĄ SIĘ PO PODZIALE CZŁONKAMI NOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PN. „SĄSIEDZKA”.2007-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów