„INSTYTUT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000115683
Numer REGON: 932117858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2004-09-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14553/4/616]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP9321178582002-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 91942002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-05-29 do dziś
2. Adresulica KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 27C kod pocztowy 50-077 poczta WROCŁAW 2004-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.01.2000 R. REP. A NR 27/00 I Z DNIA 3.02.2000, REP. A NR 464/00 SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU, RYNEK-RATUSZ 10 PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ ŁOBODĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.04.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GEPPERTA 2/6, REP. A NR 61/2002 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (ART. 6, ART. 21, ART. 28)2002-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4200,00 PLN2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZCZAK2002-05-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAPIECIONEK2002-05-29 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-29 do dziś
21. NazwiskoHANCZAREK2002-05-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-29 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2002-05-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2002-05-29 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-29 do dziś
371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-05-29 do dziś
471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-05-29 do dziś
571 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-05-29 do dziś
672 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-05-29 do dziś
772 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-05-29 do dziś
872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-05-29 do dziś
972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-05-29 do dziś
1072 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-05-29 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-05-29 do dziś
1252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-05-29 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-05-29 do dziś
1474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-29 do dziś
1574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-05-29 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2002-05-29 do dziś
1774 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-05-29 do dziś
1874 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRACY2002-05-29 do dziś
1974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-05-29 do dziś
2074 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-05-29 do dziś
2174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-29 do dziś
2274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-05-29 do dziś
2352 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-05-29 do dziś
2480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-05-29 do dziś
2522 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-05-29 do dziś
2691 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-29 do dziś
2760 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-05-29 do dziś
2863 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2002-05-29 do dziś
2963 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-05-29 do dziś
3063 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-05-29 do dziś
3163 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-05-29 do dziś
3270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2004-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów