„A-M SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000115679
Numer REGON: 010271808
Numer NIP: 1230028215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-10-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/35444/18/693]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0102718082002-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-M SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 373042002-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość ANTONINÓW2002-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ANTONINÓW kraj POLSKA 2018-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE W DNIU 28.06.1993 R. ZA NR REPERTORIUM A-1975/93. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA CZYŻEWSKIEGO NOTARIUSZA W KONSTANCINIE JEZIORNIE UL. WILANOWSKA 1 W DNIU 14.05.2002 R. ZA NR REPERTORIUM A-1836/20022002-06-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CZYŻEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE W DNIU 16.04.2003 ROKU ZA NR REP. A NR 1344/2003 ZMIANA PAR. 7 UST. 1, PAR. 9 UST. 1 ORAZ PAR. 29 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2003-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAN2003-04-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PRZEMYSŁAW2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2002-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2003-04-30 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-06-05 do dziś
260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-06-05 do dziś
360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-06-05 do dziś
463 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-06-05 do dziś
563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-06-05 do dziś
663 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 09.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 25.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów