„BUDKOM” M. STAJER, P. GENDERA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000115645
Numer REGON: 970402316
Numer NIP: 9291010662
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305545/21/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP9704023162002-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDKOM” M. STAJER, P. GENDERA SPÓŁKA JAWNA2002-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2002-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica WROCŁAWSKA nr domu 19 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2006-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.03.1995 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ODNOŚNIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH §§ UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ. 04.03.2002 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ODNOŚNIE ZMIANY § 5 UMOWY SPÓŁKI.2002-06-10 do dziś
214.06.2010 R., ZMIANA § 3.2010-06-25 do dziś
321.06.2016R. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleREJESTRACJA SPÓŁKI CYWILNEJ JAKO SPÓŁKI JAWNEJ NA PODSTAWIE ART. 626 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z ART. 26 PAR. 4.2002-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDKOM” S.C. MAREK STAJER, PIOTR GENDERA2002-06-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-10 do dziś
3. Numer w rejestrze31724, 317252002-06-10 do dziś
5. Numer REGON9704023162002-06-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAJER2002-06-10 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2002-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGENDERA2002-06-10 do dziś
2. ImionaPIOTR FRANCISZEK2002-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJACYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. 2.W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE WSZYSCY WSPÓLNICY, NA PODSTAWIE UCHWAŁY.2002-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAJER2002-06-10 do dziś
2. ImionaMAREK2002-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGENDERA2002-06-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-06-25 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-25 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-06-25 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-06-25 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-06-25 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-06-25 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-06-25 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-06-25 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-25 do dziś
1043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
2data złożenia 09.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
3data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
4data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
5data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-04 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
7data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
8data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
301.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-04 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów