„HI-TECH” PIOTR JABŁEKA I ADAM KLOSE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000115619
Numer REGON: 272400757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2017-02-09
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/1071/17/741]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2724007572002-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HI-TECH” PIOTR JABŁEKA I ADAM KLOSE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2017-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 5 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2012-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119-12-2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 05-02-2002 R. ANEKS DO UMOWY: ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 2 UMOWY; WYKREŚLONO PAR. 9 PKT 2, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 9 PKT 1 NADAJĄC MU NUMER PAR. 92002-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 R. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH DANE PODMIOTU Z KTÓREGO POWSTAŁ PODMIOT: „HI-TECH” PIOTR JABŁEKA I ADAM KLOSE SPÓŁKA CYWILNA NR W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 27294, 272932002-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁEKA2002-06-25 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2002-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-25 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji31.12.2016R., WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA ADAMA KLOSE ZE SPÓŁKI2017-02-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówJEDNOOSOBIOWO-LIKWIDATOR- PIOTR JABŁEKA2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁEKA2017-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.12.2016R., WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA ADAMA KLOSE ZE SPÓŁKI2017-02-09 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów