„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGD-RTV” ELDOM „BOŻENA WAWRYKA - ANDRZEJ LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000115416
Numer REGON: 890520380
Numer NIP: 8830000708
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-02
Sygnatura akt[RDF/470470/23/292]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8905203802002-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGD-RTV” ELDOM „BOŻENA WAWRYKA -ANDRZEJ LIZUREJ SPÓŁKA JAWNA”2002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2002-05-29 do dziś
2. Adresulica MALCZEWSKIEGO nr domu 6-8 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA 2002-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15 GRUDNIA 2001 ROKU. 14 MAJA 2002 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 2, 52002-05-29 do dziś
2UCHWAŁA NR 1/2004 Z DNIA 24.08.2004 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIANA TREŚCI § 5 UMOWY SPÓŁKI.2004-09-07 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.12.2009 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-19 do dziś
4UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.02.2020 R. - ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2020-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE: „HANDEL DETALICZNY AGD” ELDOM „SPÓŁKA CYWILNA WAWRYKA -LIZUREJ” W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2001 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. BOŻENA URSZULA WAWRYKA -WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 7395, 2. ANDRZEJ LIZUREJ -WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM 7394. NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON -890520380.2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRYKA2002-05-29 do dziś
2. ImionaBOŻENA URSZULA2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIZUREJ2002-05-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRYKA2002-05-29 do dziś
2. ImionaBOŻENA URSZULA2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIZUREJ2002-05-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2004-09-07 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-19 do dziś
347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-19 do dziś
447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-19 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-19 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-19 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-19 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-19 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów