SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRODZKA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000115334
Numer REGON: 357423623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2023-02-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1888/23/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP3574236232002-06-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRODZKA2002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 734/A2002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO nr domu 22 nr lokalu LU1 kod pocztowy 30-198 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.10.2000 R. -DATA SPORZĄZENIA STATUTU 14.12.2001 R. -ZMIANY: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, DODANIE: PAR. 13 (ZE ZN.1) , PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 26, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 36, PAR. 40, DODAJE SIĘ: PAR. 40 (ZE ZN.1) , PAR. 41, SKREŚLENIE PAR. 44 -50, PAR. 70, PAR. 79, PAR. 81, SKREŚLENIE PAR. 82 ZMIANA NUMERACJI: PAR. 83 -88 NA OZNACZENIE PAR. 82 -87, PAR. 882002-06-03 do dziś
212 CZERWCA 2003 R. -ZMIANY PAR. 2-5, PAR. 7, PAR. 9-13, W PAR. 13 (1) DOD.UST. 6-9, PAR. 14-18, PAR. 21-25, PAR. 28, PAR. 31, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 44-52, PAR. 55-58, PAR. 71, PAR. 75-82 STATUTU.2003-09-17 do dziś
317.06.2004 -UCHWAŁA NR 7/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRODZKA” ZMIENIAJĄCA POSTANOWIENIA STATUTU: § 29 UST. 1; § 45 UST. 6; § 54 UST. 1; § 71 UST. 4 I UST. 7 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW DOTYCHCZASOWE §§ 51-96 OTRZYMAŁY OZNACZENIE §§ 44-892004-08-20 do dziś
4UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 10/2006 Z DNIA 30.05.2006 R. -W SPRAWIE ZMIANY POSTANOWIEŃ STATUTU W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 2; § 3 UST. 4 PKT H; § 4; § 5; § 7; § 8; § 9; § 10 UST. 1; § 11 UST. 3; § 12 UST. 2; § 13 ZE ZNACZKIEM L UST. 3, UST. 6 I UST. 7; § 13 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 2; § 14 UST. L; § 15; § 15 ZE ZNACZKIEM 1; § 16; § 18 UST. 2 PKT 3); § 19 UST. 2 I UST. 3; § 22; § 26; § 28; § 29; § 32; § 33; § 34; § 36; § 37; § 38; § 41; § 43; § 44; § 44 ZE ZNACZKIEM 1; § 45 UST. 3; § 48; § 50; § 51 UST. 2; § 52 ZE ZNACZKIEM 1; § 56; § 57; § 58; § 65; § 67, § 67 ZE ZNACZKIEM 1; § 68; § 70; § 71; § 71 ZE ZNACZKIEM 1; § 75; § 77; § 77 ZE ZNACZKIEM 1; § 78; § 79; § 82; § 84 I § 85 SKREŚLA SIĘ. ZMIENIA SIĘ NAZWY TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW: V.D. I V.E.; VI; VIII A; ORAZ DODANIE TYTUŁU E DO ROZDZIAŁU IX. ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW 17-94.2006-07-31 do dziś
529.05.2007 R. -ZMIANA § 5 UST. 9; 6, § 11 UST. 5; 10; § 15 UST. 1; § 18 PKT 4; § 19 UST. 1 TYTUŁ ROZDZIAŁU C4; § 39; § 40; § 46 UST. 2 I 3; § 51 UST. 1; § 70 UST. 2; § 77; § 79 UST. 1 I 32007-07-13 do dziś
617.06.2015 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2015-07-16 do dziś
701.08.2018 R., PRZYJĘTO NOWY STATUT2018-09-12 do dziś
826.08.2020R.,ZMIANA § 77 PKT N, § 78 UST 1, §79 UST. 1, § 100 UST. 7, § 106 UST.3,§ 106 UST. 5,§ 106 UST.6, § 109, § 111 UST. 1, § 113 UST. 1.2020-10-21 do dziś
907.12.2022 - ZMIANA: § 106 PKT.1, §113 PKT.12023-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFABIAŃCZYK2019-09-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-24 do dziś
21. NazwiskoŁAZARSKI2003-02-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIAN2003-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-21 do dziś
31. NazwiskoBŁASIAK2004-08-20 do dziś
2. ImionaMODEST ALFRED2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
41. NazwiskoGOCH2019-09-24 do dziś
2. ImionaADAM2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORCHEL2023-02-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTYZEL2023-02-07 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2023-02-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZEK2014-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-16 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-16 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-07-16 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-09-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
7data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
8data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
9data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
10data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
17data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
20data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
21data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-02 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-09-26 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów