TALBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000115200
Numer REGON: 830469941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[RDF/601562/24/829]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina NISKO miejscowość NISKO2002-06-03 do dziś
2. Adresulica KWIATKOWSKIEGO nr domu 1 D kod pocztowy 37-400 poczta NISKO kraj POLSKA 2002-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWĘ SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 121/2002 ZAWARTO W DNIU 19.02.2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ EWA SZEWCZYK W STALOWEJ WOLI, AL. JANA PAWŁA II 13/38 B PRZED NOTARIUSZEM EWĄ SZEWCZYK.2002-06-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2002 R. REP. A NR 1152/2002 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ EWA SZEWCZYK STALOWA WOLA AL. JANA PAWŁA II 13/38 „B” PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ SZEWCZYK. ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 24 UST 22003-01-28 do dziś
30.01.2006 R. REP. A NR 19/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI AL.JANA PAWŁA II 13/88B, NOT. EWA SZEWCZYK -ZMIANA PAR. 8 PKT 1 ORAZ PAR. 9 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-05-11 do dziś
425.10.2007 R. REP. A NR 3379/2007 R., NOTARIUSZ EWA SZEWCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2007-12-14 do dziś
517.11.2010 R. REP. ANR 4095/2010, NOTARIUSZ EWA SZEWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI UL. KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI 6/90 ZMIENIONO: PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-12-03 do dziś
6DNIA 06.06.2014 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1769/2014 W KANCELARII NOTARIALNEJ W STALOWEJ WOLI PRZY UL. KS.J. POPIEŁUSZKI 6/90 PRZED NOTARIUSZEM EWĄ SZEWCZYK ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI2014-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 KSH W OPARCIU O UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTĄ 19.02.2002 R. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA PO ZAPOZNANIU SIĘ Z PLANEM PRZEKSZTAŁCENIA I OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA ODNOŚNIE WYCENY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH.2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTALBET SPÓŁKA CYWILNA MŁYNARSKI ANDRZEJ, STACHNIK GRZEGORZ2002-06-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-03 do dziś
3. Numer w rejestrze2514/01, 2515/012002-06-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO2002-06-03 do dziś
5. Numer REGON8304699412002-06-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2869000,00 ZŁ2006-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11510000,00 PLN2002-06-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.2003-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄDEK OLAK2008-01-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2008-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARSKI2003-01-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHNIK2003-01-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-12-03 do dziś
224 33 PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2010-12-03 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-03 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-12-03 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-12-03 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-03 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-03 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-12-03 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-12-03 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R., 2003 R. data złożenia 10.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R., 2003 R.2004-12-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 21.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-12-13 do dziś
3data złożenia 30.08.2006 okres 2005 R.2006-10-03 do dziś
4data złożenia 29.08.2007 okres 2006 R.2007-09-17 do dziś
5data złożenia 30.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-28 do dziś
6data złożenia 23.04.2009 okres 2008 R.2009-04-27 do dziś
7data złożenia 21.07.2010 okres 2009 R.2010-09-13 do dziś
8data złożenia 17.03.2011 okres 2010 R.2011-04-14 do dziś
9data złożenia 13.06.2012 okres 2011 R.2012-11-28 do dziś
10data złożenia 11.06.2013 okres 2012R.2013-06-18 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
13data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
20data złożenia 29.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
21data złożenia 09.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-10-03 do dziś
22006 R.2007-09-17 do dziś
32007 ROK2008-08-28 do dziś
42008 R.2009-04-27 do dziś
52009 R.2010-09-13 do dziś
62010 R.2011-04-14 do dziś
72011 R.2012-11-28 do dziś
82012R.2013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R., 2003 R.2004-12-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-12-13 do dziś
32005 R.2006-10-03 do dziś
42006 R.2007-09-17 do dziś
52007 ROK2008-08-28 do dziś
62008 R.2009-04-27 do dziś
72009 R.2010-09-13 do dziś
82010 R.2011-04-14 do dziś
92011 R.2012-11-28 do dziś
102012R.2013-06-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów