EXINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000115038
Numer REGON: 930832060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/218728/20/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP9308320602002-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 63282002-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PROSTA nr domu 36 kod pocztowy 53-508 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.1996 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BARBARĘ KORTĘ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 6/3, REP. A NR 2874/96; 04.04.2002 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JAGODĘ JANICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 1304/2002, ZMIENIONO: § 2, § 5, § 14 UMOWY SPÓŁKI.2002-05-30 do dziś
222.12.2003 R., NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, REP. A NR 6164/2003, ZMIENIONO § 7 PKT 1 I § 8 ZD. 1 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-16 do dziś
316.07.2014 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/4 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3612/2014 ZMIENIONO: § 18 UST. 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI2014-09-16 do dziś
403.01.2020 R. REP. A NR 1/2020 NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/4 WE WROCŁAWIU, 15.01.2020 R. REP. A NR 161/2020 NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/4 WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: §7 UST. 1, § 8 UMOWY SPÓŁKI2020-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2005-12-09 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2005-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1071 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107.100,00 ZŁ (STO SIEDEM TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2020-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELEKTROCIEPŁOWNIA ANDRYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0704334342014-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000089321 2014-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały357 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.700,00 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH2014-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego357000,00 ZŁ2020-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2019-07-18 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2002-05-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-03-03 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-03 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-03 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-03-03 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-03-03 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-03-03 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-03 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-02-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-09 do dziś
4data złożenia 29.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
13data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów