„ARTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000114909
Numer REGON: 192732560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295595/21/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP1927325602003-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2002-05-29 do dziś
2. Adresulica GDAŃSKA nr domu 13 kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2002-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2002 MAGDALENA LUBOWIEDZKA NOTARIUSZ W REDZIE REP. A NR 1043/20022002-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego112000,00 PLN2005-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEG2002-05-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ JANUSZ2002-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-05-29 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 19.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2002 DO 31.12.20022003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-03-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20042005-04-15 do dziś
4data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
5data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
6data złożenia 13.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
7data złożenia 21.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
8data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-06 do dziś
11data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
12data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
13data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
16data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
17data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
18data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
19data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów