FIRMA HANDLOWA BOMAX M. DZIEŻA, B. DZIEŻA, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000114834
Numer REGON: 351385100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-11-04
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/13360/21/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BOMAX M. DZIEŻA, B. DZIEŻA, SPÓŁKA JAWNA2002-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2002-06-03 do dziś
2. Adresulica GEN. W. SIKORSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2002-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 14.01.1998 R.; ANEKS PRZEKSZTAŁCAJĄCY W UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 22.11.2001 R.2002-06-03 do dziś
219.08.2021 DO PARAGRAFU 17 ZOSTAŁ DODANY PUNKT 4.2021-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-06-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JANWĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.11.2001 R., NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA BOMAX S.C.2002-06-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-06-03 do dziś
3. Numer w rejestrze5222/972002-06-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH2002-06-03 do dziś
5. Numer REGON3513851002002-06-03 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEŻA2002-06-03 do dziś
2. ImionaMARIA2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEŻA2002-06-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW STANISŁAW2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-06-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEŻA2002-06-03 do dziś
2. ImionaMARIA2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEŻA2002-06-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW STANISŁAW2002-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-06-03 do dziś
251 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-06-03 do dziś
351 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-06-03 do dziś
451 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-06-03 do dziś
551 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-06-03 do dziś
652 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-06-03 do dziś
752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-06-03 do dziś
852 27 B SPRZEDAŻ POZOSTAŁA DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-06-03 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów